Afsnit V

Mineralske produkter

Kap 25

KAPITEL 25 - SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

Kapitul Navn
25.01
Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand
2501.00.10 Havvand og saltmoderlud
Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen
2501.00.31 Varer til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og klor til fremstilling af andre varer
I andre tilfælde
2501.00.51 Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr
Andre varer
2501.00.91 Salt egnet til menneskeføde
2501.00.99 Andre varer
25.02
2502.00.00 Naturlige jernsulfider, ikke brændte
25.03
Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl
2503.00.10 Rå eller uraffineret svovl
2503.00.90 Andre varer
25.04 Naturlig grafit
2504.10.00 I pulverform eller i flager
2504.90.00 I andre tilfælde
25.05 Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26
2505.10.00 Kvartssand
2505.90.00 Andre varer
25.06 Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
2506.10.00 Kvarts
2506.20.00 Kvartsit
25.07
Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte
2507.00.20 Kaolin
2507.00.80 Andre kaolinholdige lerarter
25.08 Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler
2508.10.00 Bentonit
2508.30.00 Ildfast ler
2508.40.00 Andre lerarter
2508.50.00 Andalusit, cyanit og sillimanit
2508.60.00 Mullit
2508.70.00 Chamotte og dinasler
25.09
2509.00.00 Kridt
25.10 Naturlige calciumfosfater, naturlige calciumaluminiumfosfater og calciumfosfatholdigt kridt
2510.10.00 Ikke formalet
2510.20.00 Formalet
25.11 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under pos. 2816
2511.10.00 Naturligt bariumsulfat (tungspat)
2511.20.00 Naturligt bariumkarbonat (witherit)
25.12
2512.00.00 Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m³ eller derunder, også brændt
25.13 Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede
2513.10.00 Pimpsten
2513.20.00 Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler
25.14
2514.00.00 Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
25.15 Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2500 kg/m³ eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
Marmor og travertin
2515.11.00 Rå eller groft tildannet
2515.12.00 Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
2515.20.00 Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast
25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
Granit
2516.11.00 Rå eller groft tildannet
2516.12.00 Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
2516.20.00 Sandsten
2516.90.00 Andre monument- eller bygningssten
25.17 Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede
Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede
2517.10.10 Småsten, grus, singels og flint
2517.10.20 Knust dolomit og knuste kalksten
2517.10.80 Andre varer
2517.20.00 Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i underpos. 251710
2517.30.00 Tjæremakadam
Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede
2517.41.00 Af marmor
2517.49.00 I andre tilfælde
25.18 Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit
2518.10.00 Dolomit, ikke brændt eller sintret
2518.20.00 Brændt eller sintret dolomit
2518.30.00 Stampeblanding af dolomit
25.19 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent
2519.10.00 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)
Andre varer
2519.90.10 Magnesiumoxid, undtagen brændt naturligt magnesiumkarbonat
2519.90.30 Dødbrændt (sintret) magnesia
2519.90.90 Andre varer
25.20 Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler
2520.10.00 Gipssten; anhydrit
2520.20.00 Brændt gips
25.21
2521.00.00 Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel
25.22 Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825
2522.10.00 Brændt kalk
2522.20.00 Læsket kalk
2522.30.00 Hydraulisk kalk
25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker
2523.10.00 Cementklinker
Portlandcement
2523.21.00 Hvid cement, også kunstigt farvet
2523.29.00 Andre varer
2523.30.00 Aluminatcement
2523.90.00 Anden hydraulisk cement
25.24 Asbest
2524.10.00 Crocidolit
2524.90.00 Andre varer
25.25 Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald
2525.10.00 Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade
2525.20.00 Glimmerpulver
2525.30.00 Glimmeraffald
25.26 Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum
2526.10.00 Ikke knust eller pulveriseret
2526.20.00 Knust eller pulveriseret
25.28
2528.00.00 Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen
25.29 Feldspat; leucit; nefelin og nefelinsyenit; flusspat
2529.10.00 Feldspat
Flusspat
2529.21.00 Med indhold af calciumfluorid på 97 vægtprocent eller derunder
2529.22.00 Med indhold af calciumfluorid på over 97 vægtprocent
2529.30.00 Leucit; nefelin og nefelinsyenit
25.30 Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet
2530.10.00 Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet
2530.20.00 Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater)
2530.90.00 Andre varer

Aftur