Afsnit V

Mineralske produkter

Kap 26

KAPITEL 26 - MALME, SLAGGER OG ASKE

Kapitul Navn
26.01 Jernmalme og koncentrater deraf, herunder brændte naturlige jernsulfider
Jernmalme og koncentrater deraf, undtagen brændte naturlige jernsulfider
2601.11.00 Ikke agglomereret
2601.12.00 Agglomereret
2601.20.00 Brændte naturlige jernsulfider
26.02
2602.00.00 Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på 20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen
26.03
2603.00.00 Kobbermalm og koncentrater deraf
26.04
2604.00.00 Nikkelmalm og koncentrater deraf
26.05
2605.00.00 Koboltmalm og koncentrater deraf
26.06
2606.00.00 Aluminiummalm og koncentrater deraf
26.07
2607.00.00 Blymalm og koncentrater deraf
26.08
2608.00.00 Zinkmalm og koncentrater deraf
26.09
2609.00.00 Tinmalm og koncentrater deraf
26.10
2610.00.00 Krommalm og koncentrater deraf
26.11
2611.00.00 Wolframmalm og koncentrater deraf
26.12 Uran- og thoriummalm og koncentrater deraf
Uranmalm og koncentrater deraf
2612.10.10 Uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med indhold af uran på over 5 vægtprocent (Euratom)
2612.10.90 Andre varer
Thoriummalm og koncentrater deraf
2612.20.10 Monazit; uranothorianit og andre thoriummalme og koncentrater deraf, med indhold af thorium på over 20 vægtprocent (Euratom)
2612.20.90 Andre varer
26.13 Molybdænmalm og koncentrater deraf
2613.10.00 Brændt
2613.90.00 I andre tilfælde
26.14
2614.00.00 Titanmalm og koncentrater deraf
26.15 Niobium-, tantal-, vanadium- og zirkonmalm og koncentrater deraf
2615.10.00 Zirkonmalm og koncentrater deraf
2615.90.00 Andre varer
26.16 Ædelmetalmalm og koncentrater deraf
2616.10.00 Sølvmalm og koncentrater deraf
2616.90.00 Andre varer
26.17 Andre malme og koncentrater deraf
2617.10.00 Antimonmalm og koncentrater deraf
2617.90.00 Andre varer
26.18
2618.00.00 Granulerede slagger (slaggesand) fra fremstillingen af jern og stål
26.19
Slagger (undtagen granulerede slagger), hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål
2619.00.20 Affald til genindvinding af jern eller mangan
2619.00.90 Andre varer
26.20 Slagger, aske og restprodukter (undtagen fra fremstillingen af jern og stål) indeholdende metaller, arsen eller forbindelser deraf
Hovedsagelig indeholdende zink
2620.11.00 Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)
2620.19.00 Andre varer
Hovedsagelig indeholdende bly
2620.21.00 Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning
2620.29.00 Andre varer
2620.30.00 Hovedsagelig indeholdende kobber
2620.40.00 Hovedsagelig indeholdende aluminium
2620.60.00 Indeholdende arsen, kviksølv eller tallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser
I andre tilfælde
2620.91.00 Indeholdende antimon, beryllium, cadmium, krom eller blandinger deraf
I andre tilfælde
2620.99.10 Hovedsagelig indeholdende nikkel
2620.99.20 Hovedsagelig indeholdende niobium og tantal
2620.99.40 Hovedsagelig indeholdende tin
2620.99.60 Hovedsagelig indeholdende titan
2620.99.95 I andre tilfælde
26.21 Slagger og aske, ikke ovenfor nævnt, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald
2621.10.00 Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald
2621.90.00 Andre varer

Aftur