Afsnit V

Mineralske produkter

Kap 27

KAPITEL 27 - MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS

Kapitul Navn
27.01 Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul
Stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret
2701.11.00 Antracit
Bituminøst stenkul
2701.12.10 Kokskul
2701.12.90 Andre varer
2701.19.00 Andet stenkul
2701.20.00 Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul
27.02 Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet
2702.10.00 Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglomereret
2702.20.00 Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret
27.03
2703.00.00 Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret
27.04
Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul
2704.00.10 Koks og halvkoks af stenkul
2704.00.30 Koks og halvkoks af brunkul
2704.00.90 Andre varer
27.05
2705.00.00 Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider
27.06
2706.00.00 Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære
27.07 Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele
2707.10.00 Benzol (benzen)
2707.20.00 Toluol (toluen)
2707.30.00 Xylol (xylener)
2707.40.00 Naftalen
2707.50.00 Andre aromatiske carbonhydridblandinger, af hvilke der ved destillation efter ISO-metode 3405 (svarende til ASTM D 86) op til 250 °C overdestilleres 65 rumfangsprocent og derover (herunder tab ved destillationen)
Andre varer
2707.91.00 Kreosotolier
Andre varer
Råolier
2707.99.11 Lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200 °C overdestilleres 90 rumfangsprocent og derover
2707.99.19 Andre varer
2707.99.20 Svovlholdige topfraktioner; antracen
2707.99.50 Basiske produkter
2707.99.80 Fenoler
Andre varer
2707.99.91 Til fremstilling af produkter henhørende under pos. 2803
2707.99.99 I andre tilfælde
27.08 Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan beg
2708.10.00 Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg
2708.20.00 Begkoks
27.09
Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler
2709.00.10 Kondensater af naturgas
2709.00.90 Andre varer
27.10 Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier
Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen varer med indhold af biodiesel, og undtagen affaldsolier
Lette olier og præparater deraf
2710.12.11 Til behandling ved en bestemt proces
2710.12.15 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101211
Til anden anvendelse
Specialbenzin
2710.12.21 Mineralsk terpentin
2710.12.25 Andre varer
Andre varer
Motorbenzin
2710.12.31 Flyverbenzin
Andre varer, med blyindhold
Ikke over 0,013 g pr. liter
2710.12.41 Med oktantal (RON) under 95
2710.12.45 Med oktantal (RON) 95 og derover, men under 98
2710.12.49 Med oktantal (RON) 98 og derover
Over 0,013 g pr. liter
2710.12.51 Med oktantal (RON) under 98
2710.12.59 Med oktantal (RON) 98 og derover
2710.12.70 Jetbenzin
2710.12.90 Andre lette olier
Andre varer
Middelsvære olier
2710.19.11 Til behandling ved en bestemt proces
2710.19.15 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101911
Til anden anvendelse
Petroleum
2710.19.21 Jetpetroleum
2710.19.25 Andre varer
2710.19.29 Andre middelsvære olier
Tunge olier
Gasolier
2710.19.31 Til behandling ved en bestemt proces
2710.19.35 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101931
Til anden anvendelse
2710.19.43 Med indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent
2710.19.46 Med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent
2710.19.47 Med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent
2710.19.48 Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent
Brændselsolier
2710.19.51 Til behandling ved en bestemt proces
2710.19.55 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101951
Til anden anvendelse
2710.19.62 Med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent
2710.19.64 Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1 vægtprocent
2710.19.68 Med indhold af svovl over 1 vægtprocent
Smøreolier og andre olier
2710.19.71 Til behandling ved en bestemt proces
2710.19.75 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101971
Til anden anvendelse
2710.19.81 Motorolier, kompressorolier, turbineolier
2710.19.83 Hydraulikolier
2710.19.85 Hvide olier, paraffinum liquidum
2710.19.87 Gearolier
2710.19.91 Metalbearbejdningsolier, formolier, korrosionsbeskyttende olier
2710.19.93 Elektroisolationsolier
2710.19.99 Andre smøreolier og andre olier
Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, med indhold af biodiesel, undtagen affaldsolier
Gasolier
2710.20.11 Med indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent
2710.20.15 Med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent
2710.20.17 Med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent
2710.20.19 Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent
Brændselsolier
2710.20.31 Med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent
2710.20.35 Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1 vægtprocent
2710.20.39 Med indhold af svovl over 1 vægtprocent
2710.20.90 Andre olier
Affaldsolier
2710.91.00 Med indhold af polyklorinerede bifenyler (PCBer), polyklorinerede terfenyler (PCTer) eller polybrominerede bifenyler (PBBer)
2710.99.00 Andre varer
27.11 Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider
I flydende tilstand
2711.11.00 Naturgas
Propan
Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover
2711.12.11 Til anvendelse som brændstof
2711.12.19 Til anden anvendelse
Andre varer
2711.12.91 Til behandling ved en bestemt proces
2711.12.93 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27111291
Til anden anvendelse
2711.12.94 Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent, men under 99 vægtprocent
2711.12.97 I andre tilfælde
Butan
2711.13.10 Til behandling ved en bestemt proces
2711.13.30 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27111310
Til anden anvendelse
2711.13.91 Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 95 vægtprocent
2711.13.97 I andre tilfælde
2711.14.00 Ethylen, propylen, butylen og butadien
2711.19.00 Andre varer
I gasformig tilstand
2711.21.00 Naturgas
2711.29.00 Andre varer
27.12 Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet
Vaselin
2712.10.10 Rå varer
2712.10.90 Andre varer
Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent
2712.20.10 Syntetisk paraffinvoks med en molekylevægt på 460 og derover, men ikke over 1560
2712.20.90 I andre tilfælde
Andre varer
Ozokerit, montanvoks og tørvevoks (naturlige produkter)
2712.90.11 Rå varer
2712.90.19 Andre varer
Andre varer
Rå varer
2712.90.31 Til behandling ved en bestemt proces
2712.90.33 Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27129031
2712.90.39 Til anden anvendelse
Andre varer
2712.90.91 Blandinger af 1-alkener, med indhold på 80 vægtprocent og derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer og derover, men ikke over 28 kulstofatomer
2712.90.99 Andre varer
27.13 Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler
Jordoliekoks
2713.11.00 Ikke brændt
2713.12.00 Brændt
2713.20.00 Kunstig asfaltbitumen
Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler
2713.90.10 Til fremstilling af produkter henhørende under pos. 2803
2713.90.90 I andre tilfælde
27.14 Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten
2714.10.00 Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand
2714.90.00 Andre varer
27.15
2715.00.00 Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«)
27.16
2716.00.00 Elektrisk energi

Aftur