Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 28

KAPITEL 28 - UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER

Kapitul Navn
28.01 Fluor, klor, brom og jod
I. GRUNDSTOFFER
2801.10.00 Klor
2801.20.00 Jod
Fluor; brom
2801.30.10 Fluor
2801.30.90 Brom
28.02
2802.00.00 Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl
28.03
2803.00.00 Karbon (kønrøg og karbon i andre former, ikke andetsteds tariferet)
28.04 Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller
2804.10.00 Hydrogen
Inaktive gasser
2804.21.00 Argon
Andre varer
2804.29.10 Helium
2804.29.90 Andre varer
2804.30.00 Nitrogen
2804.40.00 Oxygen
Bor; tellur
2804.50.10 Bor
2804.50.90 Tellur
Silicium
2804.61.00 Med indhold af Si på 99,99 vægtprocent og derover
2804.69.00 I andre tilfælde
2804.70.00 Fosfor
2804.80.00 Arsen
2804.90.00 Selen
28.05 Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede; kviksølv
Alkalimetaller eller jordalkalimetaller
2805.11.00 Natrium
2805.12.00 Calcium
Andre varer
2805.19.10 Strontium og barium
2805.19.90 Andre varer
Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede
2805.30.10 Indbyrdes blandede eller legerede
I andre tilfælde
Af en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover
2805.30.20 Cerium, lanthan, praseodym, neodym og samarium
2805.30.30 Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium og yttrium
2805.30.40 Scandium
2805.30.80 I andre tilfælde
Kviksølv
2805.40.10 I flasker af nettovægt 34,5 kg (standardvægt) og med en fob-værdi pr. flaske på 224 euro eller derunder
2805.40.90 I andre tilfælde
28.06 Hydrogenklorid (saltsyre); klorsvovlsyre
II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OXIDER AF IKKE-METALLER
2806.10.00 Hydrogenklorid (saltsyre)
2806.20.00 Klorsvovlsyre
28.07
2807.00.00 Svovlsyre; rygende svovlsyre
28.08
2808.00.00 Salpetersyre; nitrersyrer
28.09 Difosforpentaoxid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også når de ikke er kemisk definerede
2809.10.00 Difosforpentaoxid
2809.20.00 Fosforsyre og polyfosforsyrer
28.10
Oxider af bor; borsyrer
2810.00.10 Dibortrioxid
2810.00.90 Andre varer
28.11 Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller
Andre uorganiske syrer
2811.11.00 Hydrogenfluorid
2811.12.00 Hydrogencyanid (blåsyre)
Andre varer
2811.19.10 Hydrogenbromid (brombrintesyre)
2811.19.80 Andre varer
Andre uorganiske oxider af ikke-metaller
2811.21.00 Karbondioxid
2811.22.00 Siliciumdioxid
Andre varer
2811.29.05 Svovldioxid
2811.29.10 Svovltrioxid; diarsentrioxid
2811.29.30 Nitrogenoxider
2811.29.90 Andre varer
28.12 Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller
III. HALOGEN- OG SVOVLFORBINDELSER AF IKKE-METALLER
Klorider og oxyklorider
2812.11.00 Carbonyldiklorid (phosgen)
2812.12.00 Phosphoroxyklorid
2812.13.00 Phosphoroxytriklorid
2812.14.00 Phosphorpentaklorid
2812.15.00 Svovlmonoklorid
2812.16.00 Svovldichlorid
2812.17.00 Thionyldiklorid
Andre varer
2812.19.10 Af fosfor
2812.19.90 I andre tilfælde
2812.90.00 Andre varer
28.13 Sulfider af ikke-metaller; kommercielt fosfortrisulfid
2813.10.00 Karbondisulfid
Andre varer
2813.90.10 Fosforsulfider, herunder kommercielt fosfortrisulfid
2813.90.90 Andre varer
28.14 Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning
IV. UORGANISKE BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OG PEROXIDER AF METALLER
2814.10.00 Vandfri ammoniak
2814.20.00 Ammoniak i vandig opløsning
28.15 Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium
Natriumhydroxid (kaustisk natron)
2815.11.00 I fast form
2815.12.00 I vandig opløsning (natronlud)
2815.20.00 Kaliumhydroxid (kaustisk kali)
2815.30.00 Peroxider af natrium eller kalium
28.16 Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium
2816.10.00 Hydroxid og peroxid af magnesium
2816.40.00 Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium
28.17
2817.00.00 Zinkoxid; zinkperoxid
28.18 Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid
Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret
Med indhold af aluminiumoxid på 98,5 vægtprocent eller derover
2818.10.11 I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør under 50 % af den samlede vægt
2818.10.19 I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør 50 % eller derover af den samlede vægt
Med indhold af aluminiumoxid på under 98,5 vægtprocent
2818.10.91 I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør under 50 % af den samlede vægt
2818.10.99 I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør 50 % eller derover af den samlede vægt
2818.20.00 Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund
2818.30.00 Aluminiumhydroxid
28.19 Oxider og hydroxider af krom
2819.10.00 Kromtrioxid
Andre varer
2819.90.10 Kromdioxid
2819.90.90 Andre varer
28.20 Oxider af mangan
2820.10.00 Mangandioxid
Andre varer
2820.90.10 Manganoxid med et manganindhold på 77 vægtprocent og derover
2820.90.90 Andre varer
28.21 Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3
2821.10.00 Oxider og hydroxider af jern
2821.20.00 Jordpigmenter
28.22
2822.00.00 Oxider og hydroxider af kobolt; kommercielle koboltoxider
28.23
2823.00.00 Oxider af titan
28.24 Oxider af bly; mønje og orangemønje
2824.10.00 Blymonoxid (lithargyrum, massikot)
2824.90.00 Andre varer
28.25 Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller
2825.10.00 Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte
2825.20.00 Litiumoxid og litiumhydroxid
2825.30.00 Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider
2825.40.00 Nikkeloxider og nikkelhydroxider
2825.50.00 Kobberoxider og kobberhydroxider
2825.60.00 Germaniumoxider og zirkoniumdioxid
2825.70.00 Molybdænoxider og molybdænhydroxider
2825.80.00 Antimonoxider
Andre varer
Calciumoxid, calciumhydroxid og calciumperoxid
2825.90.11 Calciumhydroxid, af renhed på 98 vægtprocent og derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen, i form af korn af hvilke: - ikke over 1 vægtprocent har en størrelse på over 75 mikrometer og - ikke over 4 vægtprocent har en størrelse på under 1,3 mikrometer
2825.90.19 Andre varer
2825.90.20 Berylliumoxid og berylliumhydroxid
2825.90.40 Wolframoxider og wolframhydroxider
2825.90.60 Cadmiumoxid
2825.90.85 Andre varer
28.26 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte
V. METALSALTE OG METALPEROXYSALTE AF UORGANISKE SYRER
Fluorider
2826.12.00 Af aluminium
I andre tilfælde
2826.19.10 Af ammonium eller natrium
2826.19.90 I andre tilfælde
2826.30.00 Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)
Andre varer
2826.90.10 Dikaliumhexafluorozirkonat
2826.90.80 Andre varer
28.27 Klorider, oxyklorider og hydroxyklorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider
2827.10.00 Ammoniumklorid
2827.20.00 Calciumklorid
Andre klorider
2827.31.00 Af magnesium
2827.32.00 Af aluminium
2827.35.00 Af nikkel
I andre tilfælde
2827.39.10 Af tin
2827.39.20 Af jern
2827.39.30 Af kobolt
2827.39.85 I andre tilfælde
Oxyklorider og hydroxyklorider
2827.41.00 Af kobber
I andre tilfælde
2827.49.10 Af bly
2827.49.90 I andre tilfælde
Bromider og oxybromider
2827.51.00 Bromider af natrium eller kalium
2827.59.00 Andre varer
2827.60.00 Jodider og oxyjodider
28.28 Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter
2828.10.00 Kommercielt calciumhypoklorit og andre calciumhypokloriter
2828.90.00 Andre varer
28.29 Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater
Klorater
2829.11.00 Af natrium
2829.19.00 I andre tilfælde
Andre varer
2829.90.10 Perklorater
2829.90.40 Bromater af kalium eller natrium
2829.90.80 Andre varer
28.30 Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede
2830.10.00 Natriumsulfider
Andre varer
2830.90.11 Sulfider af calcium, af antimon eller af jern
2830.90.85 Andre varer
28.31 Ditioniter og sulfoxylater
2831.10.00 Af natrium
2831.90.00 I andre tilfælde
28.32 Sulfiter; tiosulfater
2832.10.00 Sulfiter af natrium
2832.20.00 Andre sulfiter
2832.30.00 Tiosulfater
28.33 Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)
Sulfater af natrium
2833.11.00 Dinatriumsulfat
2833.19.00 Andre varer
Andre sulfater
2833.21.00 Af magnesium
2833.22.00 Af aluminium
2833.24.00 Af nikkel
2833.25.00 Af kobber
2833.27.00 Af barium
I andre tilfælde
2833.29.20 Af cadmium; af krom; af zink
2833.29.30 Af kobolt; af titan
2833.29.60 Af bly
2833.29.80 I andre tilfælde
2833.30.00 Aluner
2833.40.00 Peroxosulfater (persulfater)
28.34 Nitriter; nitrater
2834.10.00 Nitriter
Nitrater
2834.21.00 Af kalium
I andre tilfælde
2834.29.20 Af barium; af beryllium; af cadmium; af kobolt; af nikkel; af bly
2834.29.40 Af kobber
2834.29.80 I andre tilfælde
28.35 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyfosfater, også når de ikke er kemisk definerede
2835.10.00 Fosfinater (hypofosfiter) og fosfonater (fosfiter)
Fosfater
2835.22.00 Af mono- eller dinatrium
2835.24.00 Af kalium
2835.25.00 Calciumhydrogenortofosfat (dicalciumfosfat)
2835.26.00 Andre calciumfosfater
Andre varer
2835.29.10 Af triammonium
2835.29.30 Af trinatrium
2835.29.90 Andre varer
Polyfosfater
2835.31.00 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)
2835.39.00 Andre varer
28.36 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommercielt ammoniumkarbonat indeholdende ammoniumkarbamat (hjortetaksalt)
2836.20.00 Dinatriumkarbonat
2836.30.00 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)
2836.40.00 Kaliumkarbonater
2836.50.00 Calciumkarbonat
2836.60.00 Bariumkarbonat
Andre varer
2836.91.00 Litiumkarbonater
2836.92.00 Strontiumkarbonater
Andre karbonater
Karbonater
2836.99.11 Af magnesium; af kobber
2836.99.17 I andre tilfælde
2836.99.90 Peroxokarbonater
28.37 Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte
Cyanider og oxydcyanider
2837.11.00 Af natrium
2837.19.00 I andre tilfælde
2837.20.00 Cyanosalte
28.39 Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller
Af natrium
2839.11.00 Natriummetasilikater
2839.19.00 Andre varer
2839.90.00 I andre tilfælde
28.40 Borater; peroxoborater (perborater)
Dinatriumtetraborat (raffineret boraks)
2840.11.00 Vandfrit
Andre varer
2840.19.10 Dinatriumtetraboratpentahydrat
2840.19.90 Andre varer
Andre borater
2840.20.10 Af natrium, vandfri
2840.20.90 I andre tilfælde
2840.30.00 Peroxoborater (perborater)
28.41 Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer
2841.30.00 Natriumdikromat
2841.50.00 Andre kromater og dikromater; peroxokromater
Manganiter, manganater og permanganater
2841.61.00 Kaliumpermanganat
2841.69.00 Andre varer
2841.70.00 Molybdater
2841.80.00 Wolframater (tungstater)
Andre varer
2841.90.30 Zinkater og vanadater
2841.90.85 Andre varer
28.42 Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilikater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)
2842.10.00 Dobbelte eller komplekse silikater (herunder aluminosilikater, også når de ikke er kemisk definerede)
Andre varer
2842.90.10 Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer
2842.90.80 Andre varer
28.43 Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller
VI. DIVERSE
Kolloide ædle metaller
2843.10.10 Sølv
2843.10.90 Andre varer
Sølvforbindelser
2843.21.00 Sølvnitrat
2843.29.00 Andre varer
2843.30.00 Guldforbindelser
Andre forbindelser; amalgamer
2843.90.10 Amalgamer
2843.90.90 Andre varer
28.44 Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper) samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af sådanne produkter
Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser
Naturlig uran
2844.10.10 Ubearbejdet; affald og skrot (Euratom)
2844.10.30 Bearbejdet (Euratom)
2844.10.50 Ferrouran
2844.10.90 Andre varer (Euratom)
Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; plutonium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U 235, plutonium eller forbindelser af sådanne stoffer
Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U 235 eller forbindelser af sådanne stoffer
2844.20.25 Ferrouran
2844.20.35 Andre varer (Euratom)
Plutonium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af plutonium eller forbindelser af sådanne stoffer
Blandinger af uran og plutonium
2844.20.51 Ferrouran
2844.20.59 Andre varer (Euratom)
2844.20.99 Andre varer
Uran med formindsket indhold af U 235 samt forbindelser deraf; thorium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U 235, thorium eller forbindelser af sådanne stoffer
Uran med formindsket indhold af U 235; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof
2844.30.11 Sintrede keramiske metaller (cermets)
2844.30.19 Andre varer
Thorium; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof
2844.30.51 Sintrede keramiske metaller (cermets)
Andre varer
2844.30.55 Ubearbejdet; affald og skrot (Euratom)
Bearbejdet
2844.30.61 Stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie (Euratom)
2844.30.69 Andre varer (Euratom)
Forbindelser af uran med formindsket indhold af U 235 eller af thorium, også indbyrdes blandede
2844.30.91 Af uran med formindsket indhold af U 235 eller af thorium samt blandinger af sådanne forbindelser (Euratom), bortset fra thoriumsalte
2844.30.99 Andre varer
Radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf, bortset fra varer henhørende under underpos. 284410, 284420 og 284430; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af sådanne grundstoffer, isotoper eller forbindelser; radioaktive restprodukter
2844.40.10 Uran udvundet af U 233 samt forbindelser deraf, legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger udvundet af U 233 eller forbindelser af sådanne stoffer
Andre varer
2844.40.20 Kunstige radioaktive isotoper (Euratom)
2844.40.30 Forbindelser af kunstige radioaktive isotoper (Euratom)
2844.40.80 Andre varer
2844.50.00 Brugte (bestrålede) brændstofelementer fra atomreaktorer (Euratom)
28.45 Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede
2845.10.00 Tungt vand (deuteriumoxid) (Euratom)
Andre varer
2845.90.10 Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (Euratom)
2845.90.90 Andre varer
28.46 Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller
2846.10.00 Ceriumforbindelser
Andre varer
2846.90.10 Lanthan-, praseodym-, neodym- eller samariumforbindelser
2846.90.20 Europium-, gadolinium-, terbium-, dysprosium-, holmium-, erbium-, thulium-, ytterbium-, lutetium- eller yttriumforbindelser
2846.90.30 Scandiumforbindelser
2846.90.90 Forbindelser af metalblandinger
28.47
2847.00.00 Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof
28.48
28.49 Karbid, også når de ikke er kemisk definerede
2849.10.00 Af calcium
2849.20.00 Af silicium
I andre tilfælde
2849.90.10 Af bor
2849.90.30 Af wolfram
2849.90.50 Af aluminium; af krom; af molybdæn; af vanadium; af tantal; af titan
2849.90.90 I andre tilfælde
28.50
Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør karbider henhørende under pos. 2849
2850.00.20 Hydrider; nitrider
2850.00.60 Azider; silicider
2850.00.90 Borider
28.52 Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, også ikke kemisk definerede, undtagen amalgamer
2852.10.00 Kemisk defineret
2852.90.00 I andre tilfælde
28.53 Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor; andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller
2853.10.00 Cyanogenklorid (cyanklorid)
Andre varer
2853.90.10 Destilleret vand og andet vand af tilsvarende eller højere renhedsgrad
2853.90.30 Flydende atmosfærisk luft (også selv om de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft
2853.90.90 Andre varer

Aftur