Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 29

KAPITEL 29 - ORGANISKE KEMIKALIER

Kapitul Navn
29.01 Acycliske karbonhydrider
I. KARBONHYDRIDER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF
2901.10.00 Mættede
Umættede
2901.21.00 Ethylen
2901.22.00 Propen (propylen)
2901.23.00 Buten (butylen) og isomerer deraf
2901.24.00 Buta-1,3-dien og isopren
2901.29.00 Andre varer
29.02 Cycliske karbonhydrider
Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener
2902.11.00 Cyclohexan
2902.19.00 Andre varer
2902.20.00 Benzen
2902.30.00 Toluen
Xylener
2902.41.00 o-Xylen
2902.42.00 m-Xylen
2902.43.00 p-Xylen
2902.44.00 Blandinger af xylenisomerer
2902.50.00 Styren
2902.60.00 Ethylbenzen
2902.70.00 Cumen
2902.90.00 Andre varer
29.03 Halogenderivater af karbonhydrider
Mættede klorderivater af acycliske karbonhydrider
2903.11.00 Klormetan (metylklorid) og klorethan (ethylklorid)
2903.12.00 Diklormetan (metylenklorid)
2903.13.00 Kloroform (triklormetan)
2903.14.00 Tetraklormetan (karbontetraklorid)
2903.15.00 Ethylendiklorid (ISO) (1,2-diklorethan)
2903.19.00 Andre varer
Umættede klorderivater af acycliske karbonhydrider
2903.21.00 Vinylklorid (klorethylen)
2903.22.00 Triklorethylen
2903.23.00 Tetraklorethylen (perklorethylen)
2903.29.00 Andre varer
Fluor-, brom- og jodderivater af acycliske karbonhydrider
2903.31.00 Ethylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan)
Andre varer
Bromider
2903.39.11 Brommetan (metylbromid)
2903.39.15 Dibrommetan
2903.39.19 Andre varer
Mættede flourforbindelser
2903.39.21 Difluormethan
2903.39.23 Trifluormethan
2903.39.24 Pentafluorethan og 1,1,1-trifluorethan
2903.39.25 1,1-difluoroethan
2903.39.26 1,1,1,2-tetrafluorethan
2903.39.27 Pentafluorpropaner, hexafluorfluorpropaner og heptafluorpropaner
2903.39.28 Perflourerede mættede flourforbindelser
2903.39.29 Andre mættede flourforbindelser
Umættede flourforbindelser
2903.39.31 2,3,3,3-tetrafluorpropen
2903.39.35 1,3,3,3-tetrafluorpropen
2903.39.39 Andre umættede flourforbindelser
2903.39.80 Jodider
Halogenderivater af acycliske karbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener
2903.71.00 Klordifluormetan
2903.72.00 Diklortrifluorethaner
2903.73.00 Diklorfluorethaner
2903.74.00 Klordifluorethaner
2903.75.00 Diklorpentafluorpropaner
Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan og dibromtetrafluorethaner
2903.76.10 Bromklordifluormetan
2903.76.20 Bromtrifluormetan
2903.76.90 Dibromtetrafluorethaner
Andre derivater, perhalogeneret udelukkende med fluor og klor
2903.77.60 Triklorfluormetan, diklordifluormetan, triklortrifluorethaner, diklortetrafluorethaner og klorpentafluorethan
2903.77.90 Andre varer
2903.78.00 Andre perhalogenerede derivater
Andre varer
2903.79.30 Halogeneret udelukkende med brom og chlor, fluor og chlor eller flour og brom
2903.79.80 I andre tilfælde
Halogenderivater af cycloalkaner, cycloalkener eller cycloterpener
2903.81.00 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)
2903.82.00 Aldrin (ISO), klordan (ISO) og heptaklor (ISO)
2903.83.00 Mirex (ISO)
Andre varer
2903.89.10 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyclohexan; tetrabromcyclooctaner
2903.89.80 Andre varer
Halogenderivater af aromatiske karbonhydrider
2903.91.00 Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen
2903.92.00 Hexaklorbenzen (ISO) og DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)ethan)
2903.93.00 Pentachlorobenzen (ISO)
2903.94.00 Hexabromobiphenols
Andre varer
2903.99.10 2,3,4,5,6-Pentabrometylbenzen
2903.99.80 Andre varer
29.04 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af karbonhydrider, også halogenerede
2904.10.00 Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf
2904.20.00 Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper
Perfluorooktansulfonat, salte deraf og perfluoroktansulfonylfluorid
2904.31.00 Perfluorooktansulfonat
2904.32.00 Ammoniumperfluorooctansulfonat
2904.33.00 Lithium perfluorooctansulfonat
2904.34.00 Kalium perfluorooctansulfonat
2904.35.00 Andre salte af perfluorooktansulfonat
2904.36.00 Perfluoroktansulfonylfluorid
Andre varer
2904.91.00 Trichlornitromethan (chlorpikrin)
2904.99.00 Andre varer
29.05 Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
Mættede monovalente alkoholer
2905.11.00 Metanol (metylalkohol)
2905.12.00 Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol)
2905.13.00 Butan-1-ol (n-butylalkohol)
Andre butanoler
2905.14.10 2-Metylpropan-2-ol (tert-butylalkohol)
2905.14.90 Andre varer
Octanol (octylalkohol) og isomerer deraf
2905.16.20 Octan-2-ol
2905.16.85 Andre varer
2905.17.00 Dodecan-1-ol (laurylalkohol), hexadecan-1-ol (cetylalkohol) og octadecan-1-ol (stearylalkohol)
2905.19.00 Andre varer
Umættede monovalente alkoholer
2905.22.00 Acycliske terpenalkoholer
Andre varer
2905.29.10 Allylalkohol
2905.29.90 Andre varer
Divalente alkoholer
2905.31.00 Ethylenglykol (ethandiol)
2905.32.00 Propylenglykol (propan-1,2-diol)
Andre varer
2905.39.20 Butan-1,3-diol
Butan-1,4-diol
2905.39.26 Butan-1,4-diol eller tetrametylenglycol (1,4-butanediol) med et biobaseret kulstofindhold på 100 %
2905.39.28 Andre varer
2905.39.30 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol
2905.39.95 Andre varer
Andre polyvalente alkoholer
2905.41.00 2-Ethyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan)
2905.42.00 Pentaerythritol
2905.43.00 Mannitol
D-glucitol (sorbitol)
I vandig opløsning
2905.44.11 Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol
2905.44.19 I andre tilfælde
I andre tilfælde
2905.44.91 Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol
2905.44.99 I andre tilfælde
2905.45.00 Glycerol
2905.49.00 Andre varer
Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alkoholer
2905.51.00 Ethklorvynol (INN)
Andre varer
2905.59.91 2,2-Bis(brommetyl)propandiol
2905.59.98 Andre varer
29.06 Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
Cycloalkanske, cycloalkenske eller cycloterpenske
2906.11.00 Mentol
2906.12.00 Cyclohexanol, metylcyclohexanoler og dimetylcyclohexanoler
Steroler og inositoler
2906.13.10 Steroler
2906.13.90 Inositoler
2906.19.00 Andre varer
Aromatiske
2906.21.00 Benzylalkohol
2906.29.00 Andre varer
29.07 Fenoler; fenolalkoholer
III. FENOLER OG FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
Monovalente fenoler
2907.11.00 Fenol (hydroxybenzen) og salte deraf
2907.12.00 Cresoler og salte deraf
2907.13.00 Octylfenol og nonylfenol samt isomerer deraf; salte af disse produkter
Naftoler og salte deraf
2907.15.10 1-Naftol
2907.15.90 Andre varer
Andre varer
2907.19.10 Xylenoler og salte deraf
2907.19.90 Andre varer
Polyvalente fenoler; fenolalkoholer
2907.21.00 Resorcinol og salte deraf
2907.22.00 Hydroquinon (quinol) og salte deraf
2907.23.00 4,4-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) og salte deraf
2907.29.00 Andre varer
29.08 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af fenoler eller fenol-alkoholer
Derivater, kun indeholdende halogensubstituenter og salte deraf
2908.11.00 Pentaklorfenol (ISO)
2908.19.00 Andre varer
Andre varer
2908.91.00 Dinoseb (ISO) og salte deraf
2908.92.00 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) og salte deraf
2908.99.00 Andre varer
29.09 Ethere, etheralkoholer, etherfenoler, etheralkoholfenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
IV. ETHERE, ALKOHOLPEROXIDER, ETHERPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRELEDDEDE RINGE, ACETALER OG HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2909.11.00 Diethylether
Andre varer
2909.19.10 Tert-butylethylether (ethyl-tert-butylether (ETBE))
2909.19.90 Andre varer
2909.20.00 Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2909.30.10 Difenylether
Derivater halogeneret udelukkende med brom
2909.30.31 Pentabromdifenylether; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoxy)benzen
2909.30.35 1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxy)ethan, bestemt til brug ved fremstilling af akrylonitril-butadien-styren (ABS)
2909.30.38 I andre tilfælde
2909.30.90 Andre varer
Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2909.41.00 2,2-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)
2909.43.00 Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol
2909.44.00 Andre monoalkylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol
Andre varer
2909.49.11 2-(2-Klorethoxy)ethanol
2909.49.80 Andre varer
2909.50.00 Etherfenoler og etheralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2909.60.00 Alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
29.10 Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyfenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2910.10.00 Oxiran (ethylenoxid)
2910.20.00 Metyloxiran (propylenoxid)
2910.30.00 1-Klor-2,3-epoxypropan (epiklorohydrin)
2910.40.00 Dieldrin (ISO, INN) 
2910.50.00 Endrin (ISO)
2910.90.00 Andre varer
29.11
2911.00.00 Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
29.12 Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd
V. ALDEHYDER
Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper
2912.11.00 Metanal (formaldehyd)
2912.12.00 Ethanal (acetaldehyd)
2912.19.00 Andre varer
Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper
2912.21.00 Benzaldehyd
2912.29.00 Andre varer
Aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydfenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper
2912.41.00 Vanillin (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)
2912.42.00 Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)
2912.49.00 Andre varer
2912.50.00 Cycliske polymerer af aldehyder
2912.60.00 Paraformaldehyd
29.13
2913.00.00 Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 2912
29.14 Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
VI. KETONER OG QUINONER
Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper
2914.11.00 Acetone
2914.12.00 Butanon (metylethylketon)
2914.13.00 4-Metylpentan-2-on (isobutylmetylketon)
Andre varer
2914.19.10 5-Metylhexan-2-on
2914.19.90 Andre varer
Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenketoner uden andre oxygenholdige grupper
2914.22.00 Cyclohexanon og metylcyclohexanoner
2914.23.00 Iononer og metyliononer
2914.29.00 Andre varer
Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper
2914.31.00 Fenylacetone (fenylpropan-2-on)
2914.39.00 Andre varer
Ketonalkoholer og ketonaldehyder
2914.40.10 4-Hydroxy-4-metylpentan-2-on (diacetonalkohol)
2914.40.90 Andre varer
2914.50.00 Ketonfenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper
Quinoner
2914.61.00 Antraquinon
2914.62.00 Coenzym Q10 (ubidecarenon (INN))
Andre varer
2914.69.10 1,4-Naftoquinon
2914.69.80 Andre varer
Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater
2914.71.00 Chlordecon (ISO)
2914.79.00 Andre varer
29.15 Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
VII. KARBOXYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROXIDER OG PEROXYSYRER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
Myresyre samt salte og estere deraf
2915.11.00 Myresyre
2915.12.00 Salte af myresyre
2915.13.00 Estere af myresyre
Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid
2915.21.00 Eddikesyre
2915.24.00 Eddikesyreanhydrid
2915.29.00 Andre varer
Estere af eddikesyre
2915.31.00 Ethylacetat
2915.32.00 Vinylacetat
2915.33.00 n-Butylacetat
2915.36.00 Dinoseb (ISO) acetat
2915.39.00 Andre varer
2915.40.00 Mono-, di- og trikloreddikesyrer samt salte og estere deraf
2915.50.00 Propionsyre samt salte og estere deraf
Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf
Butansyrer samt salte og estere deraf
2915.60.11 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylen diisobutyrat
2915.60.19 Andre varer
2915.60.90 Pentansyrer samt salte og estere deraf
Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere deraf
2915.70.40 Palmitinsyre samt salte og estere deraf
2915.70.50 Stearinsyre samt salte og estere deraf
Andre varer
2915.90.30 Laurinsyre samt salte og estere deraf
2915.90.70 Andre varer
29.16 Umættede acycliske monokarboxylsyrer og cycliske monokarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
Umættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
2916.11.00 Akrylsyre og salte deraf
2916.12.00 Estere af akrylsyre
2916.13.00 Methakrylsyre og salte deraf
2916.14.00 Estere af methakrylsyre
2916.15.00 Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf
2916.16.00 Binapakryl (ISO)
Andre varer
2916.19.10 Undecensyrer samt salte og estere deraf
2916.19.40 Crotonsyre
2916.19.95 Andre varer
2916.20.00 Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
Aromatiske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
2916.31.00 Benzoesyre samt salte og estere deraf
2916.32.00 Benzoylperoxid og benzoylklorid
2916.34.00 Fenyleddikesyre og salte deraf
Andre varer
2916.39.10 Estere af fenyleddikesyre
2916.39.90 Andre varer
29.17 Polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
Acycliske polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
2917.11.00 Oxalsyre samt salte og estere deraf
2917.12.00 Adipinsyre samt salte og estere deraf
Azelinsyre og sebacinsyre samt salte og estere deraf
2917.13.10 Sebacinsyre
2917.13.90 Andre varer
2917.14.00 Maleinsyreanhydrid
Andre varer
2917.19.10 Malonsyre samt salte og estere deraf
2917.19.20 Ethan-1,2-dicarbonsyre eller butandisyre (ravsyre) med et biobaseret kulstofindhold på 100 %
2917.19.80 Andre varer
2917.20.00 Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
Aromatiske polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
2917.32.00 Dioctylortoftalater
2917.33.00 Dinonyl- eller didecylortoftalater
2917.34.00 Andre estere af ortoftalsyre
2917.35.00 Ftalsyreanhydrid
2917.36.00 Tereftalsyre og salte deraf
2917.37.00 Dimetyltereftalat
Andre varer
2917.39.20 Ester eller anhydrid af tetrabromftalsyre; benzen-1,2,4-trikarboxylsyre; isoftaloyldiklorid, med indhold af tereftaloyldiklorid på 0,8 vægtprocent og derunder; naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyre; tetraklorftalsyreanhydrid; natrium 3,5-bis(metoxykarbonyl)benzensulfonat
2917.39.95 Andre varer
29.18 Karboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
Karboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
2918.11.00 Mælkesyre samt salte og estere deraf
2918.12.00 Vinsyre
2918.13.00 Salte og estere af vinsyre
2918.14.00 Citronsyre
2918.15.00 Salte og estere af citronsyre
2918.16.00 Gluconsyre samt salte og estere deraf
2918.17.00 2,2-Difenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre)
2918.18.00 Klorbenzilat (ISO)
Andre varer
2918.19.30 Kolsyre og 3-,12--dihydroxy-5--kolan-24-syre (desoxykolsyre) samt salte og estere deraf
2918.19.40 2,2-Bis(hydroxymetyl)propionsyre
2918.19.98 Andre varer
Karboxylsyrer indeholdende fenolgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
2918.21.00 Salicylsyre og salte deraf
2918.22.00 o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf
2918.23.00 Andre estere af salicylsyre og salte deraf
2918.29.00 Andre varer
2918.30.00 Karboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf
Andre varer
2918.91.00 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxyeddikesyre), salte og estere deraf
Andre varer
2918.99.40 2,6-Dimetoxybenzoesyre; dicamba (ISO) natriumfenoxyacetat
2918.99.90 Andre varer
29.19 Estere af fosforsyre og deres salte (herunder lactofosfater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
VIII. ESTERE AF UORGANISKE SYRER AF IKKE-METALLER OG DERES SALTE SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF
2919.10.00 Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat
2919.90.00 Andre varer
29.20 Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
Tiofosforsyreestere (fosforotioater) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
2920.11.00 Paration (ISO) og paration-metyl (ISO) (metyl-paration)
2920.19.00 Andre varer
Estere af phosphit og salte deraf; halogen-, sulfo-, nitro og nitrosoderivater deraf
2920.21.00 Dimethylphosphit
2920.22.00 Diethylphosphit
2920.23.00 Trimethylphosphit
2920.24.00 Triethylphosphit
2920.29.00 Andre varer
2920.30.00 Endosulfan (ISO)
Andre varer
2920.90.10 Estere af svovlsyre og karbonsyre (kulsyre) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2920.90.70 Andre varer
29.21 Aminer
IX. FORBINDELSER MED NITROGENHOLDIGE GRUPPER
Acycliske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter
2921.11.00 Metylamin, dimetylamin og trimetylamin og salte deraf
2921.12.00 2-(N,N-Dimethylamin)ethylkloridhydroklorid
2921.13.00 2-(N,N-Diethylamino)ethylkloridhydroklorid
2921.14.00 2-(N,N-Diisopropylamino)ethylkloridhydroklorid
Andre varer
2921.19.40 1,1,3,3-Tetrametylbutylamin
2921.19.50 Diethylamin og salte deraf
2921.19.99 Andre varer
Acycliske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter
2921.21.00 Ethylendiamin og salte deraf
2921.22.00 Hexametylendiamin og salte deraf
2921.29.00 Andre varer
Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpenmonoaminer og -polyaminer samt derivater deraf; salte af disse produkter
2921.30.10 Cyclohexylamin og cyclohexyldimetylamin samt salte deraf
2921.30.91 Cyclohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyclohexan)
2921.30.99 Andre varer
Aromatiske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter
2921.41.00 Anilin og salte deraf
2921.42.00 Anilinderivater og salte deraf
2921.43.00 Toluidiner og derivater deraf; salte af disse produkter
2921.44.00 Difenylamin og derivater deraf; salte af disse produkter
2921.45.00 1-Naftylamin (alfa-naftylamin) og 2-naftylamin (beta-naftylamin) samt derivater deraf; salte af disse produkter
2921.46.00 Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fencamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) og fentermin (INN); salte deraf
2921.49.00 Andre varer
Aromatiske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter
o-, m- og p-Fenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf; salte af disse produkter
o-, m- og p-Fenylendiamin og diaminotoluener samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af disse produkter; salte af disse produkter
2921.51.11 m-Fenylendiamin, af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af: - vand på 1 vægtprocent og derunder - o-fenylendiamin på 200 mg/kg og derunder, og - p-fenylendiamin på 450 mg/kg og derunder
2921.51.19 Andre varer
2921.51.90 Andre varer
Andre varer
2921.59.50 m-Fenylenbis(metylamin); 2,2-diklor-4,4-metylendianilin; 4,4-bi-o-toluidin; 1,8-naphthylendiamin
2921.59.90 Andre varer
29.22 Aminer indeholdende oxygenholdige grupper
Aminoalkoholer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, samt ethere og estere deraf; salte af disse produkter
2922.11.00 Monoethanolamin og salte deraf
2922.12.00 Diethanolamin og salte deraf
2922.14.00 Dextropropoxyfen (INN) og salte deraf
2922.15.00 Triethanolamin
2922.16.00 Diethanolammoniumperfluoroctansulfonat
2922.17.00 Methyldiethanolamin og ethyldiethanolamin
2922.18.00 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol
2922.19.00 Andre varer
Aminonaphtholer og andre aminofenoler, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, samt ethere og estere deraf; salte af disse produkter
2922.21.00 Aminohydroxynaftalensulfonsyre og salte deraf
2922.29.00 Andre varer
Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper; salte af disse produkter
2922.31.00 Amfepramon (INN), metadon (INN) og normetadon (INN); salte deraf
2922.39.00 Andre varer
Aminosyrer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, og estere deraf; salte af disse produkter
2922.41.00 Lysin og estere deraf; salte af disse produkter
2922.42.00 Glutaminsyre og salte deraf
2922.43.00 Antranilsyre og salte deraf
2922.44.00 Tilidin (INN) og salte deraf
Andre varer
2922.49.20 beta-Alanin
2922.49.85 Andre varer
2922.50.00 Aminoalkoholfenoler, aminosyrefenoler og andre aminoforbindelser med oxygenholdige grupper
29.23 Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecitiner og andre fosfoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede
2923.10.00 Cholin og salte deraf
2923.20.00 Lecitiner og andre fosfoaminolipider
2923.30.00 Tetraethylammoniumperfluoroctansulfonat
2923.40.00 Didecyldimethylammoniumperfluorooctansulphonat
2923.90.00 Andre varer
29.24 Amider af karboxylsyrer eller karbonsyre (kulsyre)
Acycliske amider (herunder acycliske karbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter
2924.11.00 Meprobamat (INN)
2924.12.00 Fluoroacetamid (ISO), monocrotofos (ISO) og fosfamidon (ISO)
2924.19.00 Andre varer
Cycliske amider (herunder cycliske karbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter
2924.21.00 Ureiner og derivater deraf; salte af disse produkter
2924.23.00 2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylantranilinsyre) og salte deraf
2924.24.00 Ethinamat (INN)
2924.25.00 Alachlor (ISO)
Andre varer
2924.29.10 Lidocain (INN)
2924.29.70 Andre varer
29.25 Imider af karboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt iminer
Imider og derivater deraf; salte af disse produkter
2925.11.00 Sakkarin og salte deraf
2925.12.00 Glutethimid (INN)
Andre varer
2925.19.20 3,3,4,4,5,5,6,6-Octabrom-N,N-ethylendiftalimid; N,N-ethylenbis(4,5-dibromhexahydro-3,6-metanoftalimid)
2925.19.95 Andre varer
Iminer og derivater deraf; salte af disse produkter
2925.21.00 Klordimeform (ISO) 
2925.29.00 Andre varer
29.26 Nitriler
2926.10.00 Akrylonitril
2926.20.00 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)
2926.30.00 Fenproporex (INN) og salte deraf; metadon (INN) mellemprodukt (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)
2926.40.00 Alfa-fenylacetoacetonitril
Andre varer
2926.90.20 Isoftalonitril
2926.90.70 Andre varer
29.27
2927.00.00 Diazo-, azo- og azoxyforbindelser
29.28
Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin
2928.00.10 N,N-Bis(2-metoxyethyl)hydroxylamin
2928.00.90 Andre varer
29.29 Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper
2929.10.00 Isocyanater
2929.90.00 Andre varer
29.30 Organiske svovlforbindelser
X. ORGANISKE-UORGANISKE FORBINDELSER, HETEROCYCLISKE FORBINDELSER, NUCLEINSYRER OG DERES SALTE SAMT SULFONAMIDER
2930.20.00 Tiokarbamater og ditiokarbamater
2930.30.00 Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram
Metionin
2930.40.10 Metionin (INN)
2930.40.90 Andre varer
2930.60.00 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol
2930.70.00 Bis(2-hydroxyethyl)sulfid (thiodiglycol (INN))
2930.80.00 Aldicarb (ISO), captafol (ISO) og methamidophos (ISO)
Andre varer
2930.90.13 Cystein og cystin
2930.90.16 Derivater af cystein eller cystin
2930.90.30 DL-2-hydroxy-4-(metyltio)smørsyre
2930.90.40 2,2-Tiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat]
2930.90.50 Blandinger af isomerer bestående af 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin og 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin
2930.90.98 Andre varer
29.31 Andre organiske-uorganiske forbindelser
2931.10.00 Tetrametylbly og tetraethylbly
2931.20.00 Tributyltinforbindelser
Andre derivater af organiske fosforforbindelser
2931.31.00 Dimethylmethylphosphonat
2931.32.00 Dimethylpropylphosphonat
2931.33.00 Diethylethylphosphonat
2931.34.00 Sodium 3-(trihydroxysilyl)propylmethylphosphonat
2931.35.00 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxid
2931.36.00 (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl-methylphosphonat
2931.37.00 Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl]methylphosphonat
2931.38.00 Salte af metylfosfonsyre og (aminoiminometyl)urea (1:1)
Andre varer
2931.39.20 Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyredifluorid)
2931.39.30 Metylfosfonoyldiklorid (metylfosfonsyrediklorid)
2931.39.50 Etidronsyre (INN) (1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre) og salte deraf
2931.39.60 (Nitrilotrimethandiyl)tris(phosphonsyre), {ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsyre), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]phosphonsyre, {hexan-1,6-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsyre), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bis(phosphonsyre), og [(bis{6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]phosphonsyre; salte af disse produkter
2931.39.90 Andre varer
2931.90.00 Andre varer
29.32 Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring (også hydrogeneret)
2932.11.00 Tetrahydrofuran
2932.12.00 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)
2932.13.00 Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol
2932.14.00 Sucralose
2932.19.00 Andre varer
Laktoner
2932.20.10 Fenolftalein; 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metoxykarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftylsyre; 3-klor-6-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9-xanthen]-3-on; 6-(N-ethyl-p-toluidin)-2-metylspiro[isobenzofuran-1(3H),9-xanthen]-3-on; metyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat
2932.20.20 gamma-Butyrolactone
2932.20.90 Andre varer
Andre varer
2932.91.00 Isosafrol
2932.92.00 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on
2932.93.00 Piperonal
2932.94.00 Safrol
2932.95.00 Tetrahydrocannabinoler (alle isomerer)
2932.99.00 Andre varer
29.33 Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyrazolring (også hydrogeneret)
Fenazon (antipyrin) og derivater deraf
2933.11.10 Propyfenazon (INN)
2933.11.90 Andre varer
Andre varer
2933.19.10 Fenylbutazon (INN)
2933.19.90 Andre varer
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imidazolring (også hydrogeneret)
2933.21.00 Hydantoin og derivater deraf
Andre varer
2933.29.10 Nafazolinhydroklorid (INNM) og nafazolinnitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM)
2933.29.90 Andre varer
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring (også hydrogeneret)
2933.31.00 Pyridin og salte deraf
2933.32.00 Piperidin og salte deraf
2933.33.00 Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN) mellemprodukt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) og trimeperidin (INN); salte af disse produkter
Andre varer
2933.39.10 Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyridostigminbromid (INN)
2933.39.20 2,3,5,6-Tetraklorpyridin
2933.39.25 3,6-Diklorpyridin-2-karboxylsyre
2933.39.35 2-Hydroxyethylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat
2933.39.40 2-Butoxyethyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxy)acetat
2933.39.45 3,5-Diklor-2,4,6-trifluorpyridin
2933.39.50 Metylester af fluroxypyr (ISO)
2933.39.55 4-Metylpyridin
2933.39.99 Andre varer
Forbindelser, der omfatter en quinolin- eller isoquinolinringstruktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe
2933.41.00 Levorphanol (INN) og salte deraf
Andre varer
2933.49.10 Halogenderivater af quinolin; derivater af quinolinkarboxylsyre
2933.49.30 Dextromethorphan (INN) og salte deraf
2933.49.90 Andre varer
Forbindelser, hvis struktur omfatter en pyrimidinring (også hydrogeneret) eller en piperazinring
2933.52.00 Malonylurinstof (barbitursyre) og salte deraf
Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salte af disse produkter
2933.53.10 Fenobarbital (INN), barbital (INN) samt salte deraf
2933.53.90 Andre varer
2933.54.00 Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter
2933.55.00 Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN) og zipeprol (INN); salte af disse produkter
Andre varer
2933.59.10 Diazinon (ISO)
2933.59.20 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (triethylendiamin)
2933.59.95 Andre varer
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazinring (også hydrogeneret)
2933.61.00 Melamin
Andre varer
2933.69.10 Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitramin)
2933.69.40 Metenamin (INN) (hexametylentetramin); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octyltio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-fenol
2933.69.80 Andre varer
Laktamer
2933.71.00 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam)
2933.72.00 Clobazam (INN) og methyprylon (INN)
2933.79.00 Andre laktamer
Andre varer
Alprazolam (INN), camazepam (INN), klordiazepoxid (INN), clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salte af disse produkter
2933.91.10 Klordiazepoxid (INN)
2933.91.90 Andre varer
2933.92.00 Azinphos-methyl (ISO)
Andre varer
2933.99.20 Indol og 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salte deraf; imipraminhydroklorid (INNM)
2933.99.50 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl)fenol
2933.99.80 Andre varer
29.34 Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser
2934.10.00 Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring (også hydrogeneret)
Forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe
2934.20.20 Di(benzotiazol-2-yl)disulfid; benzotiazol-2-tiol (mercaptobenzotiazol) og salte deraf
2934.20.80 Andre varer
Forbindelser, der omfatter en fenotiazinringstruktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe
2934.30.10 Tiethylperazin (INN); tioridazin (INN) og salte deraf
2934.30.90 Andre varer
Andre varer
2934.91.00 Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) og sufentanil (INN); salte af disse produkter
Andre varer
2934.99.60 Klorprothixen (INN); thenalidin (INN) samt tartrater og maleater deraf; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporansyre; salte og estere af (6R,7R)-3-acetoxymetyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyre; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl]-2-metylpyridiniumbromid
2934.99.90 Andre varer
29.35 Sulfonamider
2935.10.00 N-Methylperfluorooctansulphonamid
2935.20.00 N-Ethylperfluorooctansulphonamid
2935.30.00 N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctansulphonamid
2935.40.00 N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctansulphonamid
2935.50.00 Andre perfluorooctansulfonamider
Andre varer
2935.90.30 3-{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO)
2935.90.90 Andre varer
29.36 Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede (herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer; opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art
XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER
Vitaminer og derivater deraf, ublandede
2936.21.00 Vitamin A og derivater deraf
2936.22.00 Vitamin B1 og derivater deraf
2936.23.00 Vitamin B2 og derivater deraf
2936.24.00 D- eller DL-pantothensyre (vitamin B3 og vitamin B5) samt derivater deraf
2936.25.00 Vitamin B6 og derivater deraf
2936.26.00 Vitamin B12 samt derivater deraf
2936.27.00 Vitamin C og derivater deraf
2936.28.00 Vitamin E og derivater deraf
2936.29.00 Andre vitaminer og derivater deraf
2936.90.00 Andre varer, herunder naturlige koncentrater
29.37 Hormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analogstoffer deraf, herunder polypeptider med modificeret kædestruktur, der hovedsagelig anvendes som hormoner
Polypeptidhormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf
2937.11.00 Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf
2937.12.00 Insulin og salte deraf
2937.19.00 Andre varer
Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf
2937.21.00 Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) og prednisolon (dehydrohydrocortison)
2937.22.00 Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner
2937.23.00 Østrogener og progestogener
2937.29.00 Andre varer
2937.50.00 Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf
2937.90.00 Andre varer
29.38 Glykosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
XII. GLYKOSIDER OG ALKALOIDER, NATURLIGE ELLER SYNTETISK REPRODUCEREDE SAMT SALTE, ETHERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER DERAF
2938.10.00 Rutosid (rutin) og derivater deraf
Andre varer
2938.90.10 Digitalisglykosider
2938.90.30 Glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater
2938.90.90 Andre varer
29.39 Alkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
Opiumalkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter
2939.11.00 Koncentrater af valmuestrå eller -stængler; buprenorfin (INN), codein, dihydrocodein (INN), ethylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nicomorfin (INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), folcodin (INN), thebacon (INN) og thebain; salte deraf
2939.19.00 Andre varer
2939.20.00 Cinchona-alkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter
2939.30.00 Koffein og salte deraf
Efedriner og salte deraf
2939.41.00 Efedrin og salte deraf
2939.42.00 Pseudoefedrin (INN) og salte deraf
2939.43.00 Cathin (INN) og salte deraf
2939.44.00 Norephedrin og salte deraf
2939.49.00 Andre varer
Theofyllin og aminofyllin (theofyllin-ethylendiamin) samt derivater deraf; salte af disse produkter
2939.51.00 Fenetyllin (INN) og salte deraf
2939.59.00 Andre varer
Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf; salte af disse produkter
2939.61.00 Ergometrin (INN) og salte deraf
2939.62.00 Ergotamin (INN) og salte deraf
2939.63.00 Lysergsyre og salte deraf
2939.69.00 Andre varer
Andre varer, af vegetablisk oprindelse
2939.71.00 Kokain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; salte, estere og andre derivater deraf
2939.79.10 Nikotin og salte, ethere, estere og andre derivater deraf
2939.79.90 Andre varer
2939.80.00 Andre varer
29.40
XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER
2940.00.00 Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos. 2937, 2938 og 2939
29.41 Antibiotika
2941.10.00 Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur; salte af disse produkter
Streptomyciner og derivater deraf; salte af disse produkter
2941.20.30 Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf
2941.20.80 Andre varer
2941.30.00 Tetracycliner og derivater deraf; salte af disse produkter
2941.40.00 Kloramfenicol og derivater deraf; salte af disse produkter
2941.50.00 Erythromycin og derivater deraf; salte af disse produkter
2941.90.00 Andre varer
29.42
2942.00.00 Andre organiske forbindelser

Aftur