Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 38

KAPITEL 38 - DIVERSE KEMISKE PRODUKTER

Kapitul Navn
38.01 Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata
3801.10.00 Kunstig grafit
Kolloid eller semi-kolloid grafit
3801.20.10 Kolloid grafit i suspension i olie; semi-kolloid grafit
3801.20.90 Andre varer
3801.30.00 Kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne
3801.90.00 Andre varer
38.02 Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt
3802.10.00 Aktiveret kul
3802.90.00 Andre varer
38.03
Tallolie (tallsyre), også raffineret
3803.00.10 Rå varer
3803.00.90 Andre varer
38.04
3804.00.00 Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolie henhørende under pos. 3803
38.05 Balsam-, træ- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ; rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen; pine-oil med alfa-terpineol som hovedbestanddel
Balsam-, træ- eller sulfatterpentin
3805.10.10 Balsamterpentin (terpentinolie)
3805.10.30 Træterpentin
3805.10.90 Sulfatterpentin
Andre varer
3805.90.10 Pine-oil
3805.90.90 Andre varer
38.06 Kolofonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens (pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning
3806.10.00 Kolofonium og harpikssyrer
3806.20.00 Salte af kolofonium, af harpikssyrer eller af derivater af kolofonium eller harpikssyrer, undtagen salte af additionsprodukter af kolofonium
3806.30.00 Harpiksestere
3806.90.00 Andre varer
38.07
Trætjære; trætjæreolier; trækreosot; rå metanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg
3807.00.10 Trætjære
3807.00.90 Andre varer
38.08 Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (fx bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)
Varer som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel
3808.52.00 DDT (ISO) (clofenotan (INN), i pakninger af nettovægt ikke over 300 g
3808.59.00 Andre varer
Varer nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel
3808.61.00 I pakninger af nettovægt ikke over 300 g
3808.62.00 I pakninger af nettovægt over 300 g med ikke over 7,5 kg
3808.69.00 I andre tilfælde
Andre varer
Insektbekæmpelsesmidler
3808.91.10 På basis af pyrethroider
3808.91.20 På basis af klorderivater af karbonhydrider
3808.91.30 På basis af karbamater
3808.91.40 På basis af organiske fosforforbindelser
3808.91.90 I andre tilfælde
Afsvampningsmidler
Uorganiske
3808.92.10 På basis af kobberforbindelser
3808.92.20 I andre tilfælde
Andre varer
3808.92.30 På basis af ditiokarbamater
3808.92.40 På basis af benzimidazoler
3808.92.50 På basis af diazoler eller triazoler
3808.92.60 På basis af diaziner eller morfoliner
3808.92.90 I andre tilfælde
Ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler og plantevækstregulatorer
Ukrudtbekæmpelsesmidler
3808.93.11 På basis af fenoxyfytohormoner
3808.93.13 På basis af triaziner
3808.93.15 På basis af amider
3808.93.17 På basis af karbamater
3808.93.21 På basis af dinitroanilinderivater
3808.93.23 På basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater
3808.93.27 I andre tilfælde
3808.93.30 Antispiringsmidler
3808.93.90 Plantevækstregulatorer
Desinfektionsmidler
3808.94.10 På basis af kvaternære ammoniumsalte
3808.94.20 På basis af halogenerede forbindelser
3808.94.90 I andre tilfælde
Andre varer
3808.99.10 Rodenticider
3808.99.90 Andre varer
38.09 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet
På basis af stivelse eller stivelsesprodukter
3809.10.10 Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent
3809.10.30 Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
3809.10.50 Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover, men under 83 vægtprocent
3809.10.90 Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover
I andre tilfælde
3809.91.00 Af den art der anvendes i tekstilindustrien eller i nærstående industrier
3809.92.00 Af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående industrier
3809.93.00 Af den art der anvendes i læderindustrien eller i nærstående industrier
38.10 Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd
3810.10.00 Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer
Andre varer
3810.90.10 Præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd
3810.90.90 Andre varer
38.11 Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier
Præparater til modvirkning af bankning
På basis af blyforbindelser
3811.11.10 Fremstillet på basis af tetraethylbly
3811.11.90 I andre tilfælde
3811.19.00 I andre tilfælde
Additiver til smøreolier
3811.21.00 Med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler
3811.29.00 I andre tilfælde
3811.90.00 Andre varer
38.12 Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast
3812.10.00 Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer
Sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast
3812.20.10 Reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimetylpropyl ftalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimetylpentyl ftalat
3812.20.90 Andre varer
Antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast
3812.31.00 Blandinger af oligomerer af 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin(TMQ)
Andre varer
3812.39.10 Antioxydanter
3812.39.90 Andre varer
38.13
3813.00.00 Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere
38.14
Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak
3814.00.10 På basis af butylacetat
3814.00.90 I andre tilfælde
38.15 Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, ikke andetsteds tariferet
Katalysatorer på bærestof
3815.11.00 Med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof
3815.12.00 Med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof
I andre tilfælde
3815.19.10 Katalysatorer i form af korn, af hvilke 90 vægtprocent og derover har en størrelse på 10 mikrometer og derunder, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magnesiumsilikat, med indhold af: - kobber på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 35 vægtprocent, og - bismuth på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent,og med aflæst densitet 0,2 g og derover, men ikke over 1,0
3815.19.90 Andre varer
Andre varer
3815.90.10 Katalysatorer, bestående af ethyltrifenylfosfoniumacetat i form af en opløsning i metanol
3815.90.90 I andre tilfælde
38.16
3816.00.00 Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter, undtagen produkter henhørende under pos. 3801
38.17
Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902
3817.00.50 Lineært alkylbenzen
3817.00.80 Andre varer
38.18
Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken
3818.00.10 Doteret silicium
3818.00.90 Andre varer
38.19
3819.00.00 Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler
38.20
3820.00.00 Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning
38.21
3821.00.00 Tilberedte substrater til dyrkning eller bevaring af mikroorganismer (herunder vira og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller
38.22
3822.00.00 Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer
38.23 Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer
Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering
3823.11.00 Stearinsyre
3823.12.00 Oliesyre
3823.13.00 Talloliefedtsyre
Andre varer
3823.19.10 Destillerede fedtsyrer
3823.19.30 Fedtsyredestillat
3823.19.90 Andre varer
3823.70.00 Industrielle fedtalkoholer
38.24 Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet
3824.10.00 Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner
3824.30.00 Ikke-agglomererede metalkarbid, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler
3824.40.00 Tilberedte additiver til cement, mørtel eller beton
Ikke-ildfast mørtel og beton
3824.50.10 Færdigblandet beton
3824.50.90 Andre varer
Sorbitol, undtagen varer henhørende under underpos. 290544
I vandig opløsning
3824.60.11 Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol
3824.60.19 I andre tilfælde
I andre tilfælde
3824.60.91 Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol
3824.60.99 I andre tilfælde
Blandinger indeholdende halogenerede derivater af metan, ethan eller propan
3824.71.00 Med indhold af klorfluorkarboner (CFC'er), også med indhold af hydroklorfluorkarboner (HCFC'er), perfluorkarboner (PFC'er) eller hydrofluorkarboner (HFC'er)
3824.72.00 Med indhold af bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller dibromtetrafluorethaner
3824.73.00 Med indhold af hydrobromfluorkarboner (HBFC'er)
3824.74.00 Med indhold af hydroklorfluorkarboner (HCFC'er), også med indhold af perfluorkarboner (PFC'er) eller hydrofluorkarboner (HFC'er), men uden indhold af klorfluorkarboner (CFC'er)
3824.75.00 Med indhold af tetraklormetan
3824.76.00 Med indhold af 1,1,1-triklorethan (metylkloroform)
3824.77.00 Med indhold af brommetan (metylbromid) eller bromklormetan
Med indhold af perfluorkarboner (PFC'er) eller hydrofluorkarboner (HFC'er), men uden indhold af klorfluorkarboner (CFC'er) eller hydroklorfluorkarboner (HCFC'er)
3824.78.10 Kun indeholdende 1,1,1-trifluorethan og pentafluorethan
3824.78.20 Kun indeholdende 1,1,1-trifluorethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan
3824.78.30 Kun indeholdende difluormethan og pentafluorethan
3824.78.40 Kun indeholdende difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan
3824.78.80 Indeholdende umættede hydrofluorcarboner
3824.78.90 I andre tilfælde
3824.79.00 I andre tilfælde
Varer nævnt i underpositionsbestemmelse 3 til dette kapitel
3824.81.00 Med indhold af oxiran (ethylenoxid)
3824.82.00 Indeholdende polyklorerede biphenyler, polyklorerede terphenyler eller polybromerede biphenyler
3824.83.00 Indeholdende tris(2,3-dibromopropyl)phosphat
3824.84.00 Indeholdende aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphen), chlordan (ISO), chlordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) eller mirex (ISO)
3824.85.00 Indeholdende 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)
3824.86.00 Indeholdende pentaklorobenzen (ISO) eller hexaklorobenzen (ISO)
3824.87.00 Indeholdende perfluorooktansulfonat, salte deraf, perfluorooktansulfonamider eller perfluorooktansulfonylfluorid
3824.88.00 Indeholdende tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller octabromodiphenylethere
Andre varer
3824.91.00 Blandinger og præparater hovedsageligt bestående af (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl-methylphosphonat og bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonat
Andre varer
3824.99.10 Petroleumsulfonater, bortset fra petroleumsulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; tiofenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf
3824.99.15 Ionbyttere
3824.99.20 Luftabsorberende præparater (getters)
3824.99.25 Salte af træsyre (fx calciumsalte); rå calciumtartrat; rå calciumcitrat
3824.99.30 Naftensyrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf
Andre varer
3824.99.45 Præparater mod kedelsten
3824.99.50 Præparater til galvanoteknik
3824.99.55 Blandinger af mono-, di- og tri-fedtsyreestere af glycerol (emulgeringsmidler til fedtstoffer)
3824.99.56 Med indhold af verer henhørende under underpos. 29397910
3824.99.57 I andre tilfælde
3824.99.58 Nikotinplastre (transdermale systemer) til at understøtte rygeafvænning
Produkter og præparater til farmaceutisk eller kirurgisk brug
3824.99.61 Mellemprodukter fra antibiotikafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanmedicinsk brug henhørende under pos. 3004
3824.99.62 Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte
3824.99.64 Andre varer
3824.99.65 Hjælpemidler til støberier (undtagen varer henhørende under underpos. 38241000)
3824.99.70 Præparater til brand- eller vandbeskyttelse og lignende præparater til byggeindustrien
Andre varer
3824.99.75 Litium-niobatskiver, ikke doterede
3824.99.80 Blandinger af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer, med en gennemsnitlig molekylevægt på 520 og derover, men ikke over 550
3824.99.85 3-(1-Ethyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form af en opløsning i toluen
3824.99.86 Blandinger, der hovedsagelig består af dimetylmetylfosfonat, oxiran og difosforpentaoxid
Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet
3824.99.92 I flydende form ved 20 °C
3824.99.93 Andre varer
3824.99.96 Andre varer
38.25 Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel
3825.10.00 Kommunalt affald
3825.20.00 Kloakslam
3825.30.00 Klinisk affald
Organiske opløsningsmidler i form af affald
3825.41.00 Halogenerede
3825.49.00 I andre tilfælde
3825.50.00 Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater
Andet affald fra kemiske og nærstående industrier
3825.61.00 Hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele
3825.69.00 I andre tilfælde
Andre varer
3825.90.10 Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)
3825.90.90 Andre varer
38.26
Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler
3826.00.10 Fedtsyremonoalkylestere, med indhold af estere på 96,5 % eller derover
3826.00.90 Andre varer

Aftur