Afsnit VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf

Kap 39

KAPITEL 39 - PLAST OG VARER DERAF

Kapitul Navn
39.01 Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form
I. I UBEARBEJDET FORM
Polyethylen med densitet under 0,94
3901.10.10 Lineært polyethylen
3901.10.90 Andre varer
Polyethylen med densitet 0,94 eller derover
3901.20.10 Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med densitet 0,958 og derover ved 23 °C og med indhold af: - aluminium på 50 mg/kg og derunder - calcium på 2 mg/kg og derunder - krom på 2 mg/kg og derunder - jern på 2 mg/kg og derunder - nikkel på 2 mg/kg og derunder - titan på 2 mg/kg og derunder - vanadium på 8 mg/kg og derunderbestemt til fremstilling af klorsulfoneret polyethylen
3901.20.90 I andre tilfælde
3901.30.00 Copolymerer af ethylen og vinylacetat
3901.40.00 Copolymerer af ethylen-alpha-olefin med densitet under 0,94
Andre varer
3901.90.30 Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethylen, isobutylakrylat og metakrylsyre; A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel
3901.90.80 Andre varer
39.02 Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form
3902.10.00 Polypropylen
3902.20.00 Polyisobutylen
3902.30.00 Copolymerer af propylen
Andre varer
3902.90.10 A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel
3902.90.20 Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen på 10 vægtprocent og derunder, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på 10 vægtprocent og derunder og/eller af polypropylen på 25 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel
3902.90.90 Andre varer
39.03 Polymerer af styren, i ubearbejdet form
Polystyren
3903.11.00 Ekspanderbart
3903.19.00 I andre tilfælde
3903.20.00 Copolymerer af styren og akrylonitril (SAN)
3903.30.00 Copolymerer af akrylonitril og butadienstyren (ABS)
Andre varer
3903.90.10 Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acetyltal på 175 og derover
3903.90.20 Bromineret polystyren med indhold af brom på 58 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel
3903.90.90 Andre varer
39.04 Polymerer af vinylklorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form
3904.10.00 Poly(vinylklorid), ikke blandet med andre stoffer
Andet poly(vinylklorid)
3904.21.00 Ikke blødgjort
3904.22.00 Blødgjort
3904.30.00 Copolymerer af vinylklorid og vinylacetat
3904.40.00 Andre copolymerer af vinylklorid
Polymerer af vinylidenklorid
3904.50.10 Copolymerer af vinylidenklorid og akrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på 4 mikrometer og derover, men ikke over 20 mikrometer
3904.50.90 Andre varer
Fluorholdige polymerer
3904.61.00 Polytetrafluorethylen
Andre varer
3904.69.10 Poly(vinylfluorid), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel
3904.69.20 Fluorelastomerer FKM
3904.69.80 Andre varer
3904.90.00 Andre varer
39.05 Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form
Poly(vinylacetat)
3905.12.00 I vandig dispersion
3905.19.00 I andre tilfælde
Copolymerer af vinylacetat
3905.21.00 I vandig dispersion
3905.29.00 I andre tilfælde
3905.30.00 Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper
Andre varer
3905.91.00 Copolymerer
Andre varer
3905.99.10 Poly(vinylformal), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med en molekylevægt på 10000 og derover, men ikke over 40000, og med indhold af: - acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent og - hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent
3905.99.90 Andre varer
39.06 Polymerer af akryl, i ubearbejdet form
3906.10.00 Poly(metylmetakrylat)
Andre varer
3906.90.10 Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid]
3906.90.20 Copolymerer af 2-diisopropylaminoethylmetakrylat og decylmetakrylat, i form af en opløsning i N,N-dimetylacetamid, med indhold af copolymer på 55 vægtprocent og derover
3906.90.30 Copolymerer af akrylsyre og 2-ethylhexylakrylat med indhold af 2-ethylhexylakrylat på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent
3906.90.40 Copolymerer af akrylonitril og metylakrylat, modificeret med polybutadienakrylonitril (NBR)
3906.90.50 Polymerisationsprodukter af akrylsyre, med alkylmetakrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver
3906.90.60 Copolymerer af metylakrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs karboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af metylakrylat, også blandet med siliciumdioxid
3906.90.90 Andre varer
39.07 Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form
3907.10.00 Polyacetaler
Andre polyethere
Polyetheralkoholer
3907.20.11 Polyethylenglykoler
3907.20.20 Andre varer
Andre varer
3907.20.91 Copolymer af 1-klor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid
3907.20.99 Andre varer
3907.30.00 Epoxyharpikser
3907.40.00 Polykarbonater
3907.50.00 Alkydharpikser
Poly(ethylentereftalat)
3907.61.00 Med et viskositetsindeks på 78 ml/g eller derover
3907.69.00 I andre tilfælde
3907.70.00 Poly(mælkesyre)
Andre polyestere
Umættede
3907.91.10 Flydende
3907.91.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
3907.99.05 Termoplastiske flydende krystalcopolymerer af aromatisk polyester
3907.99.10 Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylat)
3907.99.80 Andre varer
39.08 Polyamider, i ubearbejdet form
3908.10.00 Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12
3908.90.00 Andre varer
39.09 Aminoplast, fenolplast og polyuretaner, i ubearbejdet form
3909.10.00 Karbamidplast, tiokarbamidplast
3909.20.00 Melaminplast
Anden aminoplast
3909.31.00 Poly(methylenphenylisocyanat) (rå MDI, polymerisk MDI)
3909.39.00 Andre varer
3909.40.00 Fenolplast
Polyuretaner
3909.50.10 Polyuretan af 2,2-(tert-butylimino)diethanol og 4,4-metylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimetylacetamid, med indhold af polymer på 50 vægtprocent og derover
3909.50.90 Andre varer
39.10
3910.00.00 Silikoner, i ubearbejdet form
39.11 Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form
3911.10.00 Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener
Andre varer
Kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede
3911.90.11 Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel
3911.90.13 Poly(thio-1,4-fenylen)
3911.90.19 Andre varer
Andre varer
3911.90.92 Copolymerer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimetylacetamid, med indhold af polymer på 50 vægtprocent og derover; hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alfa-metylstyren
3911.90.99 Andre varer
39.12 Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form
Celluloseacetater
3912.11.00 Ikke blødgjorte
3912.12.00 Blødgjorte
Cellulosenitrater (herunder kollodium)
Ikke blødgjorte
3912.20.11 Kollodium og celloidin
3912.20.19 Andre varer
3912.20.90 Blødgjorte
Celluloseethere
3912.31.00 Karboxymetylcellulose og salte deraf
Andre varer
3912.39.20 Hydroxypropylcellulose
3912.39.85 Andre varer
Andre varer
3912.90.10 Celluloseestere
3912.90.90 Andre varer
39.13 Naturlige polymerer (fx alginsyre) og modificerede naturlige polymerer (fx hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form
3913.10.00 Alginsyre samt salte og estere deraf
3913.90.00 Andre varer
39.14
3914.00.00 Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 3901-3913, i ubearbejdet form
39.15 Affald, afklip og skrot, af plast
II. AFFALD, AFKLIP OG SKROT; HALVFABRIKATA; FORARBEJDEDE VARER
3915.10.00 Af polymerer af ethylen
3915.20.00 Af polymerer af styren
3915.30.00 Af polymerer af vinylklorid
Af anden plast
3915.90.11 Af polymerer af propylen
3915.90.80 I andre tilfælde
39.16 Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast
3916.10.00 Af polymerer af ethylen
3916.20.00 Af polymerer af vinylklorid
Af anden plast
3916.90.10 Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede
3916.90.50 Af additionspolymerisationsprodukter
3916.90.90 I andre tilfælde
39.17 Rør og slanger samt fittings dertil (fx muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast
Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast
3917.10.10 Af hærdede proteiner
3917.10.90 Af celluloseplast
Stive rør og slanger
Af polymerer af ethylen
3917.21.10 Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet
3917.21.90 I andre tilfælde
Af polymerer af propylen
3917.22.10 Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet
3917.22.90 I andre tilfælde
Af polymerer af vinylklorid
3917.23.10 Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet
3917.23.90 I andre tilfælde
3917.29.00 Af anden plast
Andre rør og slanger
3917.31.00 Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa
3917.32.00 Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings
3917.33.00 Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings
3917.39.00 Andre varer
3917.40.00 Fittings
39.18 Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel
Af polymerer af vinylklorid
3918.10.10 Fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med poly(vinylklorid)
3918.10.90 I andre tilfælde
3918.90.00 Af anden plast
39.19 Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller
I ruller af bredde ikke over 20 cm
Strimler med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi
3919.10.12 Af poly(vinylklorid) eller af polyethylen
3919.10.15 Af polypropylen
3919.10.19 I andre tilfælde
3919.10.80 Andre varer
I andre tilfælde
3919.90.20 Selvklæbende cirkulære svampe til polering af den art, der anvendes ved fremstilling af halvlederwafers
3919.90.80 Andre varer
39.20 Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer
Af polymerer af ethylen
Af tykkelse ikke over 0,125 mm
Af polyethylen med densitet
Under 0,94
3920.10.23 Polyethylenfolier af tykkelse 20 mikrometer og derover, men ikke over 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb
3920.10.24 Strækfolier, uden påtryk
3920.10.25 Andre varer
3920.10.28 0,94 og derover
3920.10.40 I andre tilfælde
Af tykkelse over 0,125 mm
3920.10.81 Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af ikke over 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel
3920.10.89 Andre varer
Af polymerer af propylen
Af tykkelse ikke over 0,10 mm
3920.20.21 Biaxialt orienteret
3920.20.29 I andre tilfælde
3920.20.80 Af tykkelse over 0,10 mm
3920.30.00 Af polymerer af styren
Af polymerer af vinylklorid
Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover
3920.43.10 Af tykkelse ikke over 1 mm
3920.43.90 Af tykkelse over 1 mm
I andre tilfælde
3920.49.10 Af tykkelse ikke over 1 mm
3920.49.90 Af tykkelse over 1 mm
Af polymerer af akryl
3920.51.00 Af poly(metylmetakrylat)
I andre tilfælde
3920.59.10 Copolymerer af akrylsyreestere og metakrylsyreestere, i form af folie, af tykkelse 150 mikrometer og derunder
3920.59.90 Andre varer
Af polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere
3920.61.00 Af polykarbonater
Af poly(ethylentereftalat)
Af tykkelse 0,35 mm og derunder
3920.62.12 Folier af poly(ethylentereftalat), af tykkelse 72 mikrometer og derover, men ikke over 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter; folier af poly(ethylentereftalat), af tykkelse 100 mikrometer og derover, men ikke over 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader
3920.62.19 Andre varer
3920.62.90 Af tykkelse over 0,35 mm
3920.63.00 Af umættede polyestere
3920.69.00 Af andre polyestere
Af cellulose eller kemiske derivater deraf
3920.71.00 Af regenereret cellulose
Af celluloseacetat
3920.73.10 Folier i ruller eller bånd, til fotografiske eller kinematografiske film
3920.73.80 Andre varer
Af andre cellulosederivater
3920.79.10 Af vulkanfiber
3920.79.90 I andre tilfælde
Af anden plast
3920.91.00 Af poly(vinylbutyral)
3920.92.00 Af polyamider
3920.93.00 Af aminoplast
3920.94.00 Af fenolplast
Af anden plast
Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede
3920.99.21 Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast
3920.99.28 Andre varer
Af additionspolymerisationsprodukter
3920.99.52 Folier af poly(vinylfluorid); biaksialt orienterede folier af poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1 mm, med indhold af poly(vinylalkohol) på 97 vægtprocent og derover, uden belægning
3920.99.53 Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i klor-alkali elektrolytiske celler
3920.99.59 Andre varer
3920.99.90 I andre tilfælde
39.21 Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast
Celleplast
3921.11.00 Af polymerer af styren
3921.12.00 Af polymerer af vinylklorid
Af polyuretaner
3921.13.10 Af bøjeligt skumplast
3921.13.90 I andre tilfælde
3921.14.00 Af regenereret cellulose
3921.19.00 Af anden plast
Andre varer
Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede
3921.90.10 Af polyester
3921.90.30 Af fenolplast
Af aminoplast
Laminerede
3921.90.41 Fremstillet under højt tryk, med dekorativt dæklag på en eller begge sider
3921.90.43 I andre tilfælde
3921.90.49 Andre varer
3921.90.55 Af anden plast
3921.90.60 Af additionspolymerisationsprodukter
3921.90.90 I andre tilfælde
39.22 Badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast
3922.10.00 Badekar, brusekar, køkkenvaske og håndvaske
3922.20.00 Sæder og låg til klosetter
3922.90.00 Andre varer
39.23 Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast
Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande
3923.10.10 Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande af plast, som er specielt udformet eller indrettet til emballering og transport af halvlederwafers, masker eller retikler
3923.10.90 Andre varer
Sække og poser (herunder kræmmerhuse)
3923.21.00 Af polymerer af ethylen
Af anden plast
3923.29.10 Af poly(vinylklorid)
3923.29.90 Af anden plast
Balloner, flasker, kolber og lignende varer
3923.30.10 Med rumindhold 2 liter og derunder
3923.30.90 Med rumindhold over 2 liter
Spoler, bobiner og lignende varer
3923.40.10 Filmspoler og spoler til lydbånd og lign. henhørende under pos. 8523
3923.40.90 Andre varer
Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger
3923.50.10 Kapsler
3923.50.90 Andre varer
3923.90.00 Andre varer
39.24 Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast
3924.10.00 Bordservice og køkkenartikler
3924.90.00 Andre varer
39.25 Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet
3925.10.00 Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter
3925.20.00 Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler
3925.30.00 Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil
Andre varer
3925.90.10 Beslag og tilbehør bestemt til permanent fastgørelse i eller på døre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele
3925.90.20 Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger
3925.90.80 Andre varer
39.26 Andre varer af plast samt varer af andre materialer henhørende under pos. 3901-3914
3926.10.00 Kontor- og skoleartikler
3926.20.00 Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil
3926.30.00 Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign.
3926.40.00 Statuetter og andre dekorationsgenstande
Andre varer
3926.90.50 Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb (opsamling af slam mv.)
Andre varer
3926.90.92 Fremstillet af folie
3926.90.97 I andre tilfælde

Aftur