Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

Kap 68

KAPITEL 68 - VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER

Kapitul Navn
68.01
6801.00.00 Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)
68.02 Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet
6802.10.00 Fliser, terninger og lignende varer, også i anden form end kvadratisk eller rektangulær, hvis største overflade kan indeholdes i et kvadrat med en sidelængde på mindre end 7 cm; granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet
Monument- og bygningssten og varer deraf, kun tilhuggede eller udsavede, med plan eller jævn overflade
6802.21.00 Marmor, travertin og alabast
6802.23.00 Granit
6802.29.00 Andre stenarter
Andre varer
6802.91.00 Marmor, travertin og alabast
6802.92.00 Anden kalksten
Granit
6802.93.10 Poleret, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke udhugget, af nettovægt 10 kg og derover
6802.93.90 I andre tilfælde
Andre stenarter
6802.99.10 Poleret, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke udhugget, af nettovægt 10 kg og derover
6802.99.90 I andre tilfælde
68.03
Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)
6803.00.10 Tagskifer og skifer til facadebeklædning
6803.00.90 Andre varer
68.04 Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning, polering, afretning eller skæring, hvæssesten og polersten til brug i hånden, samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale, også med dele af andre materialer
6804.10.00 Møllesten til formaling eller defibrering
Andre møllesten, slibesten og lignende varer
6804.21.00 Af agglomererede naturlige eller syntetiske diamanter
Af andre agglomererede slibemidler eller af keramiske materialer
Af kunstige slibemidler, med bindemiddel
Af kunstharpikser
6804.22.12 Ikke forstærket
6804.22.18 Forstærket
6804.22.30 Af keramisk materiale eller silikater
6804.22.50 Af andre materialer
6804.22.90 I andre tilfælde
6804.23.00 Af naturlige stenarter
6804.30.00 Hvæssesten og polersten til brug i hånden
68.05 Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, også tilskåret, syet eller samlet på anden måde
6805.10.00 På underlag kun af vævet tekstilstof
6805.20.00 På underlag kun af papir eller pap
6805.30.00 På underlag af andre materialer
68.06 Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen varer henhørende under pos. 6811, 6812 og kapitel 69)
6806.10.00 Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld (herunder indbyrdes blandinger af disse varer), i løs masse, plader eller ruller
Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer (herunder indbyrdes blandinger af disse varer)
6806.20.10 Ekspanderet ler
6806.20.90 Andre varer
6806.90.00 Andre varer
68.07 Varer af asfalt eller af lignende materialer (fx af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg)
6807.10.00 I ruller
6807.90.00 I andre tilfælde
68.08
6808.00.00 Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske fibre, af halm eller af flis, spåner, savsmuld eller andet affald af træ, agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler
68.09 Varer af gips eller af blandinger på basis af gips
Plader, tavler, fliser og lignende varer, ikke dekorerede
6809.11.00 Beklædt eller forstærket kun med papir eller pap
6809.19.00 I andre tilfælde
6809.90.00 Andre varer
68.10 Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede
Tagsten, fliser, mursten og lignende varer
Blokke og mursten til bygningsbrug
6810.11.10 Af letbeton (på basis af bimsbeton, granulerede slagger og lign.)
6810.11.90 I andre tilfælde
6810.19.00 Andre varer
Andre varer
6810.91.00 Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder
6810.99.00 Andre varer
68.11 Varer af asbestcement, cellulosecement og lign.
6811.40.00 Med indhold af asbest
Uden indhold af asbest
6811.81.00 Bølgeplader
6811.82.00 Andre plader, tavler, fliser, tagsten og lignende varer
6811.89.00 Andre varer
68.12 Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumkarbonat; varer af sådanne blandinger eller af asbest (fx garn, vævet stof, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, pakninger), også forstærkede, undtagen varer henhørende under pos. 6811 eller 6813
Af crocidolit
6812.80.10 Bearbejdede fibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumkarbonat
6812.80.90 Andre varer
I andre tilfælde
6812.91.00 Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning
6812.92.00 Papir, pap og filt
6812.93.00 Sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark
Andre varer
6812.99.10 Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumkarbonat
6812.99.90 Andre varer
68.13 Friktionsmateriale og varer deraf (fx plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger og lign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer
6813.20.00 Med indhold af asbest
Uden indhold af asbest
6813.81.00 Bremsebelægninger
6813.89.00 Andre varer
68.14 Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer
6814.10.00 Plader og bånd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag
6814.90.00 Andre varer
68.15 Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet
Varer af grafit eller andet kul, undtagen til elektrisk brug
6815.10.10 Kulfibre og varer af kulfibre
6815.10.90 Andre varer
6815.20.00 Varer af tørv
Andre varer
6815.91.00 Med indhold af magnesit, dolomit eller kromit
6815.99.00 I andre tilfælde

Aftur