Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

Kap 69

KAPITEL 69 - KERAMISKE PRODUKTER

Kapitul Navn
69.01
I. PRODUKTER AF FOSSILT KISELMEL ELLER AF LIGNENDE KISELHOLDIGE JORDARTER SAMT ILDFASTE PRODUKTER
6901.00.00 Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) eller af lignende kiselholdige jordarter
69.02 Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter
6902.10.00 Indeholdende over 50 vægtprocent Mg, Ca eller Cr (enkeltvis eller samlet), udtrykt som MgO, CaO eller Cr2O3
Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3), silica (SiO2) eller af en blanding eller forbindelse af disse produkter
6902.20.10 Indeholdende 93 vægtprocent silica (SiO2) og derover
I andre tilfælde
6902.20.91 Indeholdende over 7 vægtprocent, men under 45 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3)
6902.20.99 I andre tilfælde
6902.90.00 I andre tilfælde
69.03 Andre ildfaste keramiske varer (fx retorter, digler, mufler, dyser, propper, rør og stænger), bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter
6903.10.00 Indeholdende over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse produkter
Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3) eller af en blanding eller forbindelse af aluminiumoxid og silica (SiO2)
6903.20.10 Indeholdende under 45 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3)
6903.20.90 Indeholdende 45 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3) og derover
I andre tilfælde
6903.90.10 Indeholdende over 25 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse produkter
6903.90.90 I andre tilfælde
69.04 Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer
II. ANDRE KERAMISKE PRODUKTER
6904.10.00 Mursten
6904.90.00 Andre varer
69.05 Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug
6905.10.00 Tagsten
6905.90.00 Andre varer
69.06
6906.00.00 Keramiske rør, tagrender og rørfittings
69.07 Keramiske sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge; keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag; keramik til dekorationsformål
Sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning, undtagen varer henhørende under pos. 690730 og 690740
6907.21.00 Med en vandabsorberingskoefficient på ikke over 0,5 vægtprocent
6907.22.00 Med en vandabsorberingskoefficient på over 0,5 vægtprocent men ikke over 10 vægtprocent
6907.23.00 Med en vandabsorberingskoefficient på over 10 vægtprocent
6907.30.00 Keramiske terninger og lignende, undtagen varer henhørende under pos. 690740
6907.40.00 Keramik til dekorationsformål
69.08 Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag
69.09 Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug; trug, kar og lignende beholdere, af den art der anvendes i landbruget, af keramisk materiale; krukker, dunke og lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage, af keramisk materiale
Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug
6909.11.00 Af porcelæn
6909.12.00 Varer med en hårdhed svarende til 9 eller derover på Mohs skala
6909.19.00 Af andet keramisk materiale
6909.90.00 Andre varer
69.10 Køkkenvaske, vaskekummer, vaskekummesøjler, badekar, bideter, klosetskåle, skyllecisterner, urinaler og lignende sanitetsartikler, af keramisk materiale
6910.10.00 Af porcelæn
6910.90.00 Af andet keramisk materiale
69.11 Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn
6911.10.00 Bordservice og køkkenartikler
6911.90.00 Andre varer
69.12
Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af porcelæn
Bordservice og køkkenartikler
6912.00.21 Af almindeligt ler
6912.00.23 Af stentøj
6912.00.25 Af fajance eller fint ler
6912.00.29 Af andet keramisk materiale
Andre varer
6912.00.81 Af almindeligt ler
6912.00.83 Af stentøj
6912.00.85 Af fajance eller fint ler
6912.00.89 Af andet keramisk materiale
69.13 Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale
6913.10.00 Af porcelæn
Af andet keramisk materiale
6913.90.10 Af almindeligt ler
Af andet keramisk materiale
6913.90.93 Af fajance eller fint ler
6913.90.98 Af andet keramisk materiale
69.14 Andre varer af keramisk materiale
6914.10.00 Af porcelæn
6914.90.00 Af andet keramisk materiale

Aftur