Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 73

KAPITEL 73 - VARER AF JERN OG STÅL

Kapitul Navn
73.01 Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål
7301.10.00 Spunsvægjern
7301.20.00 Profiler
73.02 Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner
Skinner
7302.10.10 Strømførende skinner, med dele af andre metaller end jern
Andre varer
Nye
Vignole skinner
7302.10.22 Af vægt 36 kg og derover pr. meter
7302.10.28 Af vægt under 36 kg pr. meter
7302.10.40 Rilleskinner
7302.10.50 Andre varer
7302.10.90 Brugte
7302.30.00 Tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter
7302.40.00 Skinnelasker og underlagsplader
7302.90.00 Andre varer
73.03
Rør og hule profiler, af støbejern
7303.00.10 Trykrør
7303.00.90 Andre varer
73.04 Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål
Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger
7304.11.00 Af rustfrit stål
I andre tilfælde
7304.19.10 Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder
7304.19.30 Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
7304.19.90 Med udvendig diameter på over 406,4 mm
Foringsrør, produktionsrør og borerør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas
7304.22.00 Borerør af rustfrit stål
7304.23.00 Andre borerør
7304.24.00 Andre varer, af rustfrit stål
Andre varer
7304.29.10 Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder
7304.29.30 Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
7304.29.90 Med udvendig diameter på over 406,4 mm
Andre rør, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål
Koldtrukket eller koldvalset
7304.31.20 Præcisionsrør
7304.31.80 Andre varer
I andre tilfælde
7304.39.10 Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden godstykkelse
Andre varer
Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)
7304.39.52 Forzinkede
7304.39.58 I andre tilfælde
Andre varer, med udvendig diameter
7304.39.92 168,3 mm og derunder
7304.39.93 Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
7304.39.98 Over 406,4 mm
Andre rør, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål
7304.41.00 Koldtrukket eller koldvalset
I andre tilfælde
7304.49.10 Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden godstykkelse
Andre varer
7304.49.93 Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder
7304.49.95 Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
7304.49.99 Med udvendig diameter på over 406,4 mm
Andre rør, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål
Koldtrukket eller koldvalset
Lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stål med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent, af længde
7304.51.12 0,5 m og derunder
7304.51.18 Over 0,5 m
Andre varer
7304.51.81 Præcisionsrør
7304.51.89 Andre varer
I andre tilfælde
7304.59.10 Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden godstykkelse
Andre lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stål med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent, af længde
7304.59.32 0,5 m og derunder
7304.59.38 Over 0,5 m
Andre varer
7304.59.92 Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder
7304.59.93 Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
7304.59.99 Med udvendig diameter på over 406,4 mm
7304.90.00 Andre varer
73.05 Andre rør (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål
Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger
7305.11.00 Svejset på langs med skjult lysbuesvejsning
7305.12.00 Med anden svejsning på langs
7305.19.00 I andre tilfælde
7305.20.00 Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas
Andre svejsede rør
7305.31.00 Svejset på langs
7305.39.00 I andre tilfælde
7305.90.00 Andre varer
73.06 Andre rør og hule profiler (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål
Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger
Svejsede, af rustfrit stål
7306.11.10 Svejset på langs
7306.11.90 Spiralsvejsede
I andre tilfælde
7306.19.10 Svejset på langs
7306.19.90 Spiralsvejsede
Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas
7306.21.00 Svejsede, af rustfrit stål
7306.29.00 I andre tilfælde
Andre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål
Præcisionsrør, med godstykkelse
7306.30.11 2 mm og derunder
7306.30.19 Over 2 mm
Andre rør
Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)
7306.30.41 Forzinkede
7306.30.49 I andre tilfælde
Andre rør, med udvendig diameter
168,3 mm og derunder
7306.30.72 Forzinkede
7306.30.77 I andre tilfælde
7306.30.80 Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm
Andre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål
7306.40.20 Koldtrukket eller koldvalset
7306.40.80 I andre tilfælde
Andre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål
7306.50.20 Præcisionsrør
7306.50.80 Andre varer
Andre svejsede rør, med ikke-cirkulært tværsnit
Firkantrør (rektangulære eller kvadratiske)
7306.61.10 Af rustfrit stål
I andre tilfælde
7306.61.92 Med godstykkelse 2 mm og derunder
7306.61.99 Med godstykkelse over 2 mm
Rør med andre ikke-cirkulære tværsnit
7306.69.10 Af rustfrit stål
7306.69.90 I andre tilfælde
7306.90.00 Andre varer
73.07 Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)
Støbte fittings
Af ikke-deformerbart støbejern
7307.11.10 Af den art der anvendes til trykrør
7307.11.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7307.19.10 Af deformerbart støbejern
7307.19.90 I andre tilfælde
Andre varer, af rustfrit stål
7307.21.00 Flanger
Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind
7307.22.10 Muffer
7307.22.90 Rørknæ og rørbøjninger
Fittings til stuksvejsning
7307.23.10 Rørknæ og rørbøjninger
7307.23.90 Andre varer
Andre varer
7307.29.10 Med gevind
7307.29.80 I andre tilfælde
Andre varer
7307.91.00 Flanger
Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind
7307.92.10 Muffer
7307.92.90 Rørknæ og rørbøjninger
Fittings til stuksvejsning
Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder
7307.93.11 Rørknæ og rørbøjninger
7307.93.19 Andre varer
Med største udvendige diameter på over 609,6 mm
7307.93.91 Rørknæ og rørbøjninger
7307.93.99 Andre varer
Andre varer
7307.99.10 Med gevind
7307.99.80 I andre tilfælde
73.08 Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner
7308.10.00 Broer og brosektioner
7308.20.00 Tårne og gittermaster
7308.30.00 Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler
7308.40.00 Stillads-, forskallings- og afstivningsmateriel til bygningsarbejder, miner mv.
Andre varer
Udelukkende eller hovedsagelig af plader
7308.90.51 Dobbeltplader med isolerende mellemlag (sandwich-plader)
7308.90.59 Andre varer
7308.90.98 I andre tilfælde
73.09
Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
7309.00.10 Til gasser (undtagen komprimerede eller flydende gasser)
Til væsker
7309.00.30 Varmeisolerede eller med indvendig beklædning
I andre tilfælde, med rumindhold
7309.00.51 Over 100000 liter
7309.00.59 100000 liter og derunder
7309.00.90 Til faste stoffer
73.10 Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
7310.10.00 Med rumindhold 50 liter og derover
Med rumindhold under 50 liter
Dåser til lukning ved lodning eller falsning
7310.21.11 Dåser, af den art der anvendes til fødevarer
7310.21.19 Dåser, af den art der anvendes til drikkevarer
Andre varer, med godstykkelse
7310.21.91 Under 0,5 mm
7310.21.99 0,5 mm og derover
Andre varer
7310.29.10 Med godstykkelse på under 0,5 mm
7310.29.90 Med godstykkelse på 0,5 mm og derover
73.11
Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål
Sømløse
Til et tryk på 165 bar eller derover, med rumindhold
7311.00.11 Under 20 liter
7311.00.13 20 liter og derover, men ikke over 50 liter
7311.00.19 Over 50 l
7311.00.30 I andre tilfælde
I andre tilfælde, med rumindhold
7311.00.91 Under 1000 liter
7311.00.99 1000 liter og derover
73.12 Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug)
Snoet tråd, kabler og tovværk
7312.10.20 Af rustfrit stål
I andre tilfælde, med største tværmål
3 mm og derunder
7312.10.41 Overtrukket med kobber-zinklegeringer (messing)
7312.10.49 I andre tilfælde
Over 3 mm
Snoet tråd
7312.10.61 Ikke overtrukket
Overtrukket
7312.10.65 Forzinket
7312.10.69 I andre tilfælde
Kabler og tovværk (herunder lukkede tove)
Ikke overtrukket eller kun forzinket, med største tværmål
7312.10.81 Over 3 mm, men ikke over 12 mm
7312.10.83 Over 12 mm, men ikke over 24 mm
7312.10.85 Over 24 mm, men ikke over 48 mm
7312.10.89 Over 48 mm
7312.10.98 I andre tilfælde
7312.90.00 Andre varer
73.13
7313.00.00 Pigtråd af jern og stål; snoede bånd og snoet fladtråd, med eller uden pigge, samt løstsnoet dobbelttråd, af den art der anvendes til indhegning, af jern og stål
73.14 Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål
Trådvæv
7314.12.00 Endeløse bånd til maskiner, af rustfrit stål
7314.14.00 Andet trådvæv, af rustfrit stål
7314.19.00 Andre varer
Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maskestørrelse på 100 cm² og derover
7314.20.10 Af ribbetråd
7314.20.90 I andre tilfælde
Andet trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne
7314.31.00 Forzinket
7314.39.00 I andre tilfælde
Andet tråddug, trådnet og trådgitter
7314.41.00 Forzinket
7314.42.00 Overtrukket med plast
7314.49.00 I andre tilfælde
7314.50.00 Strækmetal
73.15 Kæder og dele dertil, af jern og stål
Ledboltkæder og dele dertil
Rullekæder
7315.11.10 Af den art der anvendes til cykler, knallerter og motorcykler
7315.11.90 I andre tilfælde
7315.12.00 Andre kæder
7315.19.00 Dele
7315.20.00 Snekæder
Andre kæder
7315.81.00 Stolpekæder
7315.82.00 Andre kæder, med svejsede led
7315.89.00 Andre kæder
7315.90.00 Andre dele
73.16
7316.00.00 Ankre, dræg og dele dertil, af jern og stål
73.17
Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber
Af tråd
7317.00.20 Søm i bånd eller ruller
7317.00.60 I andre tilfælde
7317.00.80 I andre tilfælde
73.18 Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål
Varer med gevind
7318.11.00 Svelleskruer
Andre træskruer
7318.12.10 Af rustfrit stål
7318.12.90 I andre tilfælde
7318.13.00 Skruekroge og øjeskruer
Selvskærende skruer
7318.14.10 Af rustfrit stål
I andre tilfælde
7318.14.91 Pladeskruer
7318.14.99 Andre varer
Andre skruer og bolte, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver
7318.15.20 Til fastholdelse af skinnemateriel
I andre tilfælde
Uden hoved
7318.15.35 Af rustfrit stål
I andre tilfælde, med trækstyrke
7318.15.42 Under 800 MPa
7318.15.48 800 MPa og derover
Med hoved
Med kærv eller krydskærv
7318.15.52 Af rustfrit stål
7318.15.58 I andre tilfælde
Med indvendig sekskant
7318.15.62 Af rustfrit stål
7318.15.68 I andre tilfælde
Med sekskanthoved
7318.15.75 Af rustfrit stål
I andre tilfælde, med trækstyrke
7318.15.82 Under 800 MPa
7318.15.88 800 MPa og derover
7318.15.95 I andre tilfælde
Møtrikker
Af rustfrit stål
7318.16.31 Blindnittemøtrikker
7318.16.39 Andre
Andre
7318.16.40 Blindnittemøtrikker
7318.16.60 Sikringsmøtrikker
Andre møtrikker, med indvendig diameter
7318.16.92 12 mm og derunder
7318.16.99 Over 12 mm
7318.19.00 Andre varer
Varer uden gevind
7318.21.00 Fjedrende underlagsskiver og låseskiver
7318.22.00 Andre underlagsskiver
7318.23.00 Nitter
7318.24.00 Splitter og kiler
7318.29.00 Andre varer
73.19 Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer til anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle af jern og stål, ikke andetsteds tariferet
7319.40.00 Sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle
Andre varer
7319.90.10 Synåle, stoppenåle og broderenåle
7319.90.90 Andre varer
73.20 Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål
Bladfjedre og blade dertil
Varmformede
7320.10.11 Parabelfjedre og blade dertil
7320.10.19 Andre varer
7320.10.90 I andre tilfælde
Skruefjedre
7320.20.20 Varmformede
I andre tilfælde
7320.20.81 Trykfjedre
7320.20.85 Trækfjedre
7320.20.89 Andre varer
Andre varer
7320.90.10 Plane spiralfjedre
7320.90.30 Tallerkenfjedre
7320.90.90 Andre varer
73.21 Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), grillapparater, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål
Apparater til madlavning samt varmeplader med brænder
Til gas eller både til gas og andet brændsel
7321.11.10 Gaskomfurer med bageovn; separate bageovne
7321.11.90 Andre varer
7321.12.00 Til flydende brændsel
7321.19.00 Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel
Andre apparater
7321.81.00 Til gas eller både til gas og andet brændsel
7321.82.00 Til flydende brændsel
7321.89.00 Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel
7321.90.00 Dele
73.22 Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål
Radiatorer og dele dertil
7322.11.00 Af støbejern
7322.19.00 I andre tilfælde
7322.90.00 Andre varer
73.23 Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål
7323.10.00 Jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering
Andre varer
7323.91.00 Af støbejern, ikke emaljeret
7323.92.00 Af støbejern, emaljeret
7323.93.00 Af rustfrit stål
7323.94.00 Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret
7323.99.00 I andre tilfælde
73.24 Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål
7324.10.00 Vaske og vaskekummer, af rustfrit stål
Badekar
7324.21.00 Af støbejern, også emaljerede
7324.29.00 I andre tilfælde
7324.90.00 Andre varer, herunder dele
73.25 Andre støbte varer, af jern og stål
7325.10.00 Af ikke-deformerbart støbejern
I andre tilfælde
7325.91.00 Kugler og lign., til kuglemøller
Andre varer
7325.99.10 Af deformerbart støbejern
7325.99.90 I andre tilfælde
73.26 Andre varer af jern og stål
Frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet
7326.11.00 Kugler og lign., til kuglemøller
Andre varer
7326.19.10 Frismedet
7326.19.90 I andre tilfælde
7326.20.00 Varer af jern- og ståltråd
Andre varer
7326.90.30 Stiger og trappestiger
7326.90.40 Lastpaller og lign. til varetransport
7326.90.50 Ruller og tromler til kabler, slanger og lign.
7326.90.60 Luftspjæld (uden mekanisk indretning), tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug
Andre varer af jern og stål
7326.90.92 Frismedet
7326.90.94 Sænksmedet
7326.90.96 Sintret
7326.90.98 I andre tilfælde

Aftur