Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 76

KAPITEL 76 - ALUMINIUM OG VARER DERAF

Kapitul Navn
76.01 Ubearbejdet aluminium
7601.10.00 Ulegeret aluminium
Aluminiumlegeringer
7601.20.20 Slabs og knipler
7601.20.80 Andre varer
76.02
Affald og skrot, af aluminium
Affald
7602.00.11 Drejespåner, fræsespåner, høvlspåner, savspåner og filspåner; affald af farvet, overtrukket eller sammenklæbet folie af tykkelse (uden underlag) 0,2 mm og derunder
7602.00.19 Andre varer (herunder kasserede emner fra fabrikation)
7602.00.90 Skrot
76.03 Pulver og flager, af aluminium
7603.10.00 Pulver med ikke-lamelagtig struktur
7603.20.00 Pulver med lamelagtig struktur; flager
76.04 Stænger og profiler, af aluminium
Af ulegeret aluminium
7604.10.10 Stænger
7604.10.90 Profiler
Af aluminiumlegeringer
7604.21.00 Hule profiler
Andre varer
7604.29.10 Stænger
7604.29.90 Profiler
76.05 Tråd af aluminium
Af ulegeret aluminium
7605.11.00 Med største tværmål på over 7 mm
7605.19.00 I andre tilfælde
Af aluminiumlegeringer
7605.21.00 Med største tværmål på over 7 mm
7605.29.00 I andre tilfælde
76.06 Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm
Af rektangulær eller kvadratisk form
Af ulegeret aluminium
7606.11.10 Malet, lakeret eller overtukket med plast
I andre tilfælde, af tykkelse
7606.11.91 Under 3 mm
7606.11.93 3 mm og derover, men under 6 mm
7606.11.99 6 mm og derover
Af aluminiumlegeringer
7606.12.20 Malet, lakeret eller overtrukket med plast
I andre tilfælde, af tykkelse
7606.12.92 Under 3 mm
7606.12.93 3 mm og derover, men under 6 mm
7606.12.99 6 mm og derover
I anden form
7606.91.00 Af ulegeret aluminium
7606.92.00 Af aluminiumlegeringer
76.07 Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer
Uden underlag
Kun valset
Af tykkelse under 0,021 mm
7607.11.11 I ruller af vægt ikke over 10 kg
7607.11.19 I andre tilfælde
7607.11.90 Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
I andre tilfælde
7607.19.10 Af tykkelse under 0,021 mm
7607.19.90 Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
Med underlag
7607.20.10 Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm
7607.20.90 Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
76.08 Rør af aluminium
7608.10.00 Af ulegeret aluminium
Af aluminiumlegeringer
7608.20.20 Svejsede
I andre tilfælde
7608.20.81 Kun strengpressede
7608.20.89 I andre tilfælde
76.09
7609.00.00 Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium
76.10 Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner
7610.10.00 Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler
Andre varer
7610.90.10 Broer og brosektioner, tårne og gittermaster
7610.90.90 Andre varer
76.11
7611.00.00 Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
76.12 Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
7612.10.00 Tuber
Andre varer
7612.90.20 Beholdere, af den art der anvendes til aerosoler
7612.90.30 Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder
7612.90.80 Andre varer
76.13
7613.00.00 Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser
76.14 Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug
7614.10.00 Med kerne af stål
7614.90.00 I andre tilfælde
76.15 Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium
Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering
7615.10.10 Støbte
7615.10.30 Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder
7615.10.80 I andre tilfælde
7615.20.00 Sanitetsartikler og dele dertil
76.16 Andre varer af aluminium
7616.10.00 Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.
Andre varer
7616.91.00 Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd
Andre varer
7616.99.10 Støbte
7616.99.90 I andre tilfælde

Aftur