Afsnit XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, elektrisk materiel; dele dertil;lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil

Kap 85

KAPITEL 85 - ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitul Navn
85.01 Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt
Motorer med effekt 37,5 watt og derunder
8501.10.10 Synkronmotorer med effekt 18 watt og derunder
Andre varer
8501.10.91 Universalmotorer
8501.10.93 Vekselstrømsmotorer
8501.10.99 Jævnstrømsmotorer
8501.20.00 Universalmotorer med effekt over 37,5 watt
Andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer
8501.31.00 Med effekt 750 W og derunder
8501.32.00 Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW
8501.33.00 Med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW
8501.34.00 Med effekt over 375 kW
Andre enfasede vekselstrømsmotorer
8501.40.20 Med effekt ikke over 750 W
8501.40.80 Med effekt over 750 W
Andre flerfasede vekselstrømsmotorer
8501.51.00 Med effekt 750 W og derunder
Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW
8501.52.20 Med effekt over 750 W, men ikke over 7,5 kW
8501.52.30 Med effekt over 7,5 kW, men ikke over 37 kW
8501.52.90 Med effekt over 37 kW, men ikke over 75 kW
Med effekt over 75 kW
8501.53.50 Motorer til fremdrift af køretøjer (trækmotorer)
Andre varer, med effekt
8501.53.81 Over 75 kW, men ikke over 375 kW
8501.53.94 Over 375 kW, men ikke over 750 kW
8501.53.99 Over 750 kW
Vekselstrømsgeneratorer
Med effekt 75 kVA og derunder
8501.61.20 Med effekt 7,5 kVA og derunder
8501.61.80 Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA
8501.62.00 Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA
8501.63.00 Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA
8501.64.00 Med effekt over 750 kVA
85.02 Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere
Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding (diesel- eller semidieselmotorer)
Med effekt 75 kVA og derunder
8502.11.20 Med effekt 7,5 kVA og derunder
8502.11.80 Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA
8502.12.00 Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA
Med effekt over 375 kVA
8502.13.20 Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA
8502.13.40 Med effekt over 750 kVA, men ikke over 2000 kVA
8502.13.80 Med effekt over 2000 kVA
Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og gnisttænding
8502.20.20 Med effekt 7,5 kVA og derunder
8502.20.40 Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 375 kVA
8502.20.60 Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA
8502.20.80 Med effekt over 750 kVA
Andre generatorsæt
8502.31.00 Vinddrevne elektriske generatorer
Andre varer
8502.39.20 Turbogeneratorer
8502.39.80 Andre varer
8502.40.00 Roterende elektriske omformere
85.03
Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8501 eller 8502
8503.00.10 Umagnetiske akselringe
Andre varer
8503.00.91 Af støbejern eller af støbestål
8503.00.99 I andre tilfælde
85.04 Elektriske transformatorer, statiske omformere (fx ensrettere) og induktionsspoler
Reaktorer til udladningslamper og -rør
8504.10.20 Induktionsspoler, også med tilkoblet kondensator
8504.10.80 Andre varer
Transformatorer med væskeisolation
8504.21.00 Med effekt 650 kVA og derunder
Med effekt over 650 kVA, men ikke over 10000 kVA
8504.22.10 Med effekt over 650 kVA, men ikke over 1600 kVA
8504.22.90 Med effekt over 1600 kVA, men ikke over 10000 kVA
8504.23.00 Med effekt over 10000 kVA
Andre transformatorer
Med effekt 1 kVA og derunder
Transformatorer til måleinstrumenter
8504.31.21 Spændingstransformatorer
8504.31.29 Andre varer
8504.31.80 Andre varer
8504.32.00 Med effekt over 1 kVA, men ikke over 16 kVA
8504.33.00 Med effekt over 16 kVA, men ikke over 500 kVA
8504.34.00 Med effekt over 500 kVA
Statiske omformere
8504.40.30 Af den art der anvendes sammen med telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil
Andre varer
8504.40.55 Akkumulatorladere
Andre varer
8504.40.82 Ensrettere
Vekselrettere
8504.40.84 Med effekt 7,5 kVA og derunder
8504.40.88 Med effekt over 7,5 kVA
8504.40.90 Andre varer
Andre induktionspoler
8504.50.20 Af den art der anvendes sammen med telekommunikationsapparater, og i strømforsyningsenheder til automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil
8504.50.95 I andre tilfælde
Dele
Til transformatorer og induktionsspoler
8504.90.05 Sammensatte elektroniske komponenter til varer henhørende under underpos. 85045020
Andre varer
8504.90.11 Ferritkerner
8504.90.18 Andre varer
Til statiske omformere
8504.90.91 Sammensatte elektroniske komponenter til varer henhørende under underpos. 85044030
8504.90.99 Andre varer
85.05 Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter
Permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering
8505.11.00 Af metal
I andre tilfælde
8505.19.10 Permanente magneter af agglomereret ferrit
8505.19.90 Andre varer
8505.20.00 Elektromagnetiske koblinger og bremser
Andre varer, herunder dele
Elektromagneter; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere
8505.90.21 Elektromagneter, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans, undtagen elektromagneter henhørende under pos. 9018
8505.90.29 Andre varer
8505.90.50 Elektromagnetiske bæremagneter
8505.90.90 Dele
85.06 Primærelementer og primærbatterier
Af mangandioxid
Alkaliske
8506.10.11 Cylindriske celler
8506.10.18 Andre varer
I andre tilfælde
8506.10.91 Cylindriske celler
8506.10.98 Andre varer
8506.30.00 Af kviksølvoxid
8506.40.00 Af sølvoxid
Af litium
8506.50.10 Cylindriske celler
8506.50.30 Knapceller
8506.50.90 Andre varer
8506.60.00 Af zink-luft
Andre primærelementer og primærbatterier
8506.80.05 Zink-kul-tørbatterier med spænding på 5,5 V eller derover, men ikke over 6,5 V
8506.80.80 Andre varer
8506.90.00 Dele
85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)
Blyakkumulatorer, af den art der anvendes til start af stempelmotorer
8507.10.20 Der arbejder med flydende elektrolyt
8507.10.80 I andre tilfælde
Andre blyakkumulatorer
8507.20.20 Der arbejder med flydende elektrolyt
8507.20.80 I andre tilfælde
Nikkel-cadmium-akkumulatorer
8507.30.20 Hermetisk forseglede
8507.30.80 I andre tilfælde
8507.40.00 Nikkel-jern-akkumulatorer
8507.50.00 Nikkel-hydrid-akkumulatorer
8507.60.00 Litium-ion-akkumulatorer
8507.80.00 Andre akkumulatorer
Dele
8507.90.30 Separatorer
8507.90.80 Andre varer
85.08 Støvsugere
Med indbygget elektromotor
8508.11.00 Med effekt 1500 W og derunder og med støvpose eller anden beholder med rumindhold 20 l og derunder
8508.19.00 I andre tilfælde
8508.60.00 Andre støvsugere
8508.70.00 Dele
85.09 Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor, undtagen støvsugere henhørende under pos. 8508
8509.40.00 Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler; frugt- og grøntsagssaftpressere
8509.80.00 Andre apparater
8509.90.00 Dele
85.10 Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget elektromotor
8510.10.00 Barbermaskiner
8510.20.00 Hårklippemaskiner
8510.30.00 Apparater til fjernelse af hår
8510.90.00 Dele
85.11 Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer
8511.10.00 Tændrør
8511.20.00 Tændmagneter; magnetomaskiner; svinghjulsmagneter
8511.30.00 Strømfordelere og tændspoler
8511.40.00 Startmotorer, også med generatorfunktion
8511.50.00 Andre generatorer
8511.80.00 Andre varer
8511.90.00 Dele
85.12 Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motorkøretøjer
8512.10.00 Lys- og visuelt signaludstyr, af den art der anvendes til cykler
8512.20.00 Andet lys- og visuelt signaludstyr
Lydsignaludstyr
8512.30.10 Tyverialarmer af den art der anvendes til motorkøretøjer
8512.30.90 Andre varer
8512.40.00 Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere
Dele
8512.90.10 Til apparater henhørende under underpos. 85123010
8512.90.90 I andre tilfælde
85.13 Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde (fx tørbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henhørende under pos. 8512
8513.10.00 Lygter
8513.90.00 Dele
85.14 Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne og dielektriske ovne); andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i industrien eller i laboratorier
Varmeovne med modstandsopvarmning
8514.10.10 Bageriovne og ovne til bagning af biskuitter
8514.10.80 Andre ovne
Induktionsovne og dielektriske ovne
8514.20.10 Induktionsovne
8514.20.80 Dielektriske ovne
Andre ovne
8514.30.20 Der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb
8514.30.80 I andre tilfælde
8514.40.00 Andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej
Dele
8514.90.30 Af andre ovne henhørende under underpos. 85143020
8514.90.70 I andre tilfælde
85.15 Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektronstråler, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller cermets
Maskiner og apparater til lodning
8515.11.00 Loddekolber og loddepistoler
Andre varer
8515.19.10 Maskiner til bølgelodning, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb
8515.19.90 Andre varer
Maskiner og apparater til modstandssvejsning af metal
8515.21.00 Hel- eller halvautomatiske
8515.29.00 I andre tilfælde
Maskiner og apparater til lysbue- og plasmasvejsning af metal
8515.31.00 Hel- eller halvautomatiske
I andre tilfælde
Håndapparater til svejsning med overtrukne elektroder, komplette med svejse- eller skæreudstyr, og sammenbygget med
8515.39.13 Transformatorer
8515.39.18 Generatorer, roterende eller statiske omformere, ensrettere eller ensretterapparater
8515.39.90 Andre varer
Andre maskiner og apparater
8515.80.10 Til behandling af metaller
8515.80.90 I andre tilfælde
Dele
8515.90.20 Af maskiner til bølgelodning henhørende under underpos. 85151910
8515.90.80 I andre tilfælde
85.16 Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlingsapparater (fx tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henhørende under pos. 8545)
Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere
8516.10.11 Gennemstrømningsvandvarmere
8516.10.80 Andre varer
Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning
8516.21.00 Akkumulerende radiatorer
Andre varer
8516.29.10 Radiatorer med væskecirkulation
8516.29.50 Konvektionsovne
Andre varer
8516.29.91 Med indbygget ventilator
8516.29.99 I andre tilfælde
Elektrotermiske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater
8516.31.00 Hårtørreapparater
8516.32.00 Andre hårbehandlingsapparater
8516.33.00 Håndtørreapparater
8516.40.00 Elektriske strygejern
8516.50.00 Mikrobølgeovne
Andre ovne og komfurer, kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler) og grillapparater
8516.60.10 Komfurer
8516.60.50 Kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler) samt kogesektioner
8516.60.70 Grillapparater
8516.60.80 Bage- og stegeovne til indbygning
8516.60.90 Andre varer
Andre elektrotermiske apparater
8516.71.00 Kaffe- og temaskiner
8516.72.00 Brødristere
Andre varer
8516.79.20 Friturekogere
8516.79.70 Andre varer
Elektriske varmelegemer
8516.80.20 Monteret med isolatorer
8516.80.80 I andre tilfælde
8516.90.00 Dele
85.17 Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528
Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net
8517.11.00 Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør
8517.12.00 Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net
8517.18.00 Andre apparater
Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet)
8517.61.00 Basisstationer
8517.62.00 Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning
Andre apparater
8517.69.10 Videofoner
8517.69.20 Parlofoner
8517.69.30 Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi
8517.69.90 Andre apparater
8517.70.00 Dele
85.18 Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet; hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere
Mikrofoner og stativer dertil
8518.10.30 Mikrofoner, med et frekvensområde fra 300 Hz til 3,4 kHz, med en diameter på 10 mm eller derunder og en højde på 3 mm og derunder, af den art der anvendes inden for telekommunikation
8518.10.95 Andre varer
Højttalere, også monteret i kabinet
8518.21.00 Enkelthøjttalere monteret i kabinet
8518.22.00 Højttalersystemer monteret i fælles kabinet
Andre varer
8518.29.30 Højttalere, med et frekvensområde fra 300 Hz til 3,4 kHz, med en diameter på 50 mm eller derunder, af den slags der anvendes inden for telekommunikation
8518.29.95 Andre varer
Hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere
8518.30.20 Håndsæt til trådtelefoni
8518.30.95 Andre varer
Elektriske lavfrekvensforstærkere
8518.40.30 Til telefoni eller måling
8518.40.80 I andre tilfælde
8518.50.00 Elektriske lydforstærkeranlæg
8518.90.00 Dele
85.19 Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret
Apparater der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter eller lignende betalingsmidler
8519.20.10 Musikautomater med møntindkast, til grammofonplader
Andre apparater
8519.20.91 Med laserbaseret læsesystem
8519.20.99 I andre tilfælde
8519.30.00 Pladetallerkener
8519.50.00 Telefonsvareapparater
Andre apparater
Som anvender magnetiske, optiske eller halvlederbaserede medier
Lydgengivere (herunder kassettespillere), uden indbygget lydoptager
8519.81.11 Dikteremaskiner (kun til gengivelse)
Andre lydgengivere
8519.81.15 Kassettespillere, i lommeformat
Andre, af kassettetypen
8519.81.21 Med analogt og digitalt læsesystem
8519.81.25 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Med laserbaseret læsesystem
8519.81.31 Af den art der anvendes i motorkøretøjer, til »discs« med en diameter på ikke over 6,5 cm
8519.81.35 I andre tilfælde
8519.81.45 I andre tilfælde
Andre apparater
8519.81.51 Dikteremaskiner, som ikke kan fungere uden ydre energikilde
8519.81.70 Andre magnetiske båndoptagere med indbygget lydgengiver
8519.81.95 Andre varer
8519.89.00 I andre tilfælde
85.21 Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner
Til magnetbånd
8521.10.20 Med en bredde på 1,3 cm eller derunder, og som muliggør optagelse eller gengivelse ved en båndhastighed på 50 mm/s eller derunder
8521.10.95 I andre tilfælde
8521.90.00 I andre tilfælde
85.22 Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519 eller 8521
8522.10.00 Pickupper
Andre varer
8522.90.20 Lysemitterende dioder (LED) til bagbelysning, som er lyskilder, der består af én eller flere LED'er og en eller flere konnektorer og er monteret på et trykt kredsløb eller andet lignende substrat, samt andre passive komponenter, der, uanset om de er kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, anvendes som bagbelysning i LCD-skærm
8522.90.30 Grammofonnåle; diamanter, safirer og andre ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede), også monterede
Andre varer
Sammensatte elektroniske komponenter
8522.90.41 Til apparater henhørende under underpos. 85195000
8522.90.49 I andre tilfælde
8522.90.70 Enkeltkassettekomponenter af største tykkelse ikke over 53 mm, af den art der anvendes til fremstilling af lydoptagere og -gengivere
8522.90.80 Andre varer
85.23 Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, »smart cards« og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37
Magnetiske medier
8523.21.00 Kort indeholdende en magnetstribe
Andre varer
Magnetbånd; magnetplader
8523.29.15 Uden indspilning
8523.29.19 I andre tilfælde
8523.29.90 Andre varer
Optiske medier
Uden indspilning
8523.41.10 Plader til laserbaserede læsesystemer, med en kapacitet på ikke over 900 megabyte, ikke-sletbare
8523.41.30 Plader til laserbaserede læsesystemer, med en kapacitet på over 900 megabyte, men ikke over 18 gigabyte, ikke-sletbare
8523.41.90 Andre varer
I andre tilfælde
Plader til laserbaserede læsesystemer
8523.49.10 »Digital versatile discs (dvd)«
8523.49.19 Lydbøger
8523.49.20 Andre varer
8523.49.90 Andre varer
Halvlederbaserede medier
Ikke-flygtige halvlederhukommelser
8523.51.10 Uden indspilning
8523.51.90 I andre tilfælde
8523.52.00 »Smart cards«
Andre varer
8523.59.10 Uden indspilning
8523.59.90 I andre tilfælde
Andre medier
8523.80.10 Uden indspilning
8523.80.90 I andre tilfælde
85.25 Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer
8525.50.00 Sendere
8525.60.00 Sender-modtagere
Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer
Fjernsynskameraer
8525.80.11 Med 3 eller flere kamerarør
8525.80.19 I andre tilfælde
8525.80.30 Digitalkameraer
Videokameraer
8525.80.91 Kun til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskameraet
8525.80.99 Andre varer
85.26 Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater
8526.10.00 Radarapparater
Andre varer
Radionavigeringsapparater
8526.91.20 Radionavigeringsmodtagere
8526.91.80 Andre varer
8526.92.00 Radiofjernbetjeningsapparater
85.27 Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet
Radiofonimodtagere, som kan fungere uden ydre energikilde
Kassetteradioer i lommeformat
8527.12.10 Med analogt og digitalt læsesystem
8527.12.90 I andre tilfælde
Andre apparater, kombineret med lydoptagere eller lydgengivere
8527.13.10 Med laserbaseret læsesystem
I andre tilfælde
8527.13.91 Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem
8527.13.99 I andre tilfælde
8527.19.00 I andre tilfælde
Radiofonimodtagere, som ikke kan fungere uden ydre energikilde, af den art der anvendes i motorkøretøjer
Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
Apparater, som kan modtage og afkode digitale Radio Data System-signaler
8527.21.20 Med laserbaseret læsesystem
I andre tilfælde
8527.21.52 Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem
8527.21.59 I andre tilfælde
Andre varer
8527.21.70 Med laserbaseret læsesystem
I andre tilfælde
8527.21.92 Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem
8527.21.98 I andre tilfælde
8527.29.00 I andre tilfælde
Andre varer
Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
Med én eller flere indbyggede højttalere i samme kabinet
8527.91.11 Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem
8527.91.19 I andre tilfælde
I andre tilfælde
8527.91.35 Med laserbaseret læsesystem
I andre tilfælde
8527.91.91 Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem
8527.91.99 I andre tilfælde
Ikke sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere, men med et ur
8527.92.10 Clockradioer
8527.92.90 Andre varer
8527.99.00 I andre tilfælde
85.28 Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere
Monitorer med katodestrålerør
8528.42.00 Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471
8528.49.00 I andre tilfælde
Andre monitorer
Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471
8528.52.10 Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471
I andre tilfælde
8528.52.91 Med LCD-skærm (med flydende krystaller)
8528.52.99 I andre tilfælde
8528.59.00 I andre tilfælde
Projektionsapparater
8528.62.00 Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471
I andre tilfælde
8528.69.20 Til monokromt
8528.69.80 I andre tilfælde
Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere
Ikke beregnet til indbygning af en skærm
Videotunere
8528.71.11 Sammensatte elektroniske komponenter til indbygning i automatiske databehandlingsmaskiner
8528.71.15 Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med indbygget modem, der giver adgang til internettet og gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (såkaldte »set-top bokse med kommunikationsfunktion«, herunder apparater med indbygget udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat de bevarer den væsentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion)
8528.71.19 Andre videotunere
Andre varer
8528.71.91 Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med indbygget modem, der giver adgang til internettet og gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (såkaldte »set-top bokse med kommunikationsfunktion«, herunder apparater med indbygget udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat de bevarer den væsentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion)
8528.71.99 Andre varer
I andre tilfælde, til farvefjernsyn
8528.72.10 Teleprojektorer (tv-projektorer)
8528.72.20 Apparater med indbygget videooptager eller videogengiver
I andre tilfælde
8528.72.30 Med indbygget billedrør
8528.72.40 Med LCD-skærm (med flydende krystaller)
8528.72.60 Med plasmaskærm (PDP)
8528.72.80 I andre tilfælde
8528.73.00 I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn
85.29 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528
Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer
Antenner
8529.10.11 Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og til apparater til fast montering i motorkøretøjer
Udendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere
8529.10.31 Til modtagelse via satellit
8529.10.39 I andre tilfælde
8529.10.65 Indendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere, herunder til indbygning
8529.10.69 Andre antenner
8529.10.80 Antennefiltre og separatorkredse
8529.10.95 Andre varer
Andre varer
8529.90.15 Organiske lysemitterende diodemoduler og organiske lysemitterende diodepaneler til apparater henhørende under underpos. 852872 og 852873
Andre varer
8529.90.20 Dele til apparater henhørende under underpos. 85256000, 85258030, 85284200, 85285210 og 85286200
Andre varer
Møbler og kabinetter
8529.90.41 Af træ
8529.90.49 Af andre materialer
8529.90.65 Sammensatte elektroniske komponenter
Andre varer
8529.90.91 Lysemitterende dioder (LED) til bagbelysning, som er lyskilder, der består af én eller flere LED'er og en eller flere konnektorer og er monteret på et trykt kredsløb eller andet lignende substrat, samt andre passive komponenter, der, uanset om de er kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, anvendes som bagbelysning i LCD-skærm
Andre varer
8529.90.92 Til fjernsynskameraer henhørende under underpos. 85258011 og 85258019 og til apparater henhørende under pos. 8527 og 8528
8529.90.97 I andre tilfælde
85.30 Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne, undtagen varer henhørende under pos. 8608
8530.10.00 Udstyr til jernbaner og sporveje
8530.80.00 Andet udstyr
8530.90.00 Dele
85.31 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (fx ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henhørende under pos. 8512 og 8530
Tyverialarmer, brandalarmer og lign.
8531.10.30 Af den art der anvendes til bygninger
8531.10.95 I andre tilfælde
Signaltavler med flydende krystaller (LCD) eller lysemitterende dioder (LED)
8531.20.20 Med lysemitterende dioder (LED)
Med flydende krystaller (LCD)
8531.20.40 Med aktiv matrix-LCD
8531.20.95 I andre tilfælde
Andre apparater
8531.80.40 Dørklokker, ringeapparater, elektriske summere og lign.
8531.80.70 Andre varer
8531.90.00 Dele
85.32 Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare (forindstillede)
8532.10.00 Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på 0,5 kvar og derover (kraftkondensatorer)
Andre faste kondensatorer
8532.21.00 Tantalkondensatorer
8532.22.00 Elektrolytiske kondensatorer med aluminiumplade
8532.23.00 Dielektriske kondensatorer med et enkelt lag keramisk materiale
8532.24.00 Dielektriske kondensatorer med flere lag keramisk materiale
8532.25.00 Dielektriske kondensatorer med papir eller plast
8532.29.00 Andre varer
8532.30.00 Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer
8532.90.00 Dele
85.33 Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre), undtagen varmemodstande
8533.10.00 Faste kulmodstande (agglomererede eller af filmtype)
Andre faste modstande
8533.21.00 Til effekt 20 W og derunder
8533.29.00 I andre tilfælde
Variable spolemodstande (herunder reostater og potentiometre)
8533.31.00 Til effekt 20 W og derunder
8533.39.00 I andre tilfælde
Andre variable modstande (herunder reostater og potentiometre)
8533.40.10 Til effekt 20 W og derunder
8533.40.90 I andre tilfælde
8533.90.00 Dele
85.34
Trykte kredsløb
Kun med printbaner og kontakter
8534.00.11 Flerlags (»multilayer«) kredsløb
8534.00.19 Andre varer
8534.00.90 Med andre passive komponenter
85.35 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding over 1000 volt
8535.10.00 Sikringer
Automatiske afbrydere
8535.21.00 Til driftsspænding under 72,5 kV
8535.29.00 I andre tilfælde
Ledningsadskillere og afbrydere
8535.30.10 Til driftsspænding under 72,5 kV
8535.30.90 I andre tilfælde
8535.40.00 Overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer og overspændingsbeskyttere
8535.90.00 Andre varer
85.36 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding 1000 volt og derunder; konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre
Sikringer
8536.10.10 Til strømstyrke 10 A og derunder
8536.10.50 Til strømstyrke over 10 A, men ikke over 63 A
8536.10.90 Til strømstyrke over 63 A
Automatiske afbrydere
8536.20.10 Til strømstyrke 63 A og derunder
8536.20.90 Til strømstyrke over 63 A
Andre apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb
8536.30.10 Til strømstyrke 16 A og derunder
8536.30.30 Til strømstyrke over 16 A, men ikke over 125 A
8536.30.90 Til strømstyrke over 125 A
Relæer
Til driftsspænding 60 volt og derunder
8536.41.10 Til strømstyrke 2 A og derunder
8536.41.90 Til strømstyrke over 2 A
8536.49.00 I andre tilfælde
Andre afbrydere
8536.50.03 Elektroniske vekselstrømsafbrydere bestående af optisk koblede input- og output-kredsløb (isolerede thyristor-vekselstrømsafbrydere)
8536.50.05 Elektroniske afbrydere, herunder temperaturbeskyttede elektroniske afbrydere, der består af en transistor og en logisk chip (chip-on-chip-teknologi)
8536.50.07 Elektromekaniske momentkontakter til strømstyrke 11 A og derunder
Andre varer
Til driftsspænding 60 volt og derunder
8536.50.11 Trykafbrydere
8536.50.15 Drejeafbrydere
8536.50.19 Andre varer
8536.50.80 I andre tilfælde
Stikpropper og -dåser, lampefatninger
Lampefatninger
8536.61.10 Edisonfatninger
8536.61.90 Andre lampefatninger
Andre varer
8536.69.10 Til koaksialkabler
8536.69.30 Til trykte kredsløb
8536.69.90 I andre tilfælde
8536.70.00 Konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre
Andre apparater
8536.90.01 Præfabrikerede strømskinneelementer
8536.90.10 Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler
8536.90.20 Waferprøvere
8536.90.40 Batteriklemme af den art, der bruges i forbindelse med motorkøretøjer henhørende under pos. 8702, 8703, 8704, og 8711
8536.90.95 Andre varer
85.37 Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henhørende under pos. 8517
Til driftsspænding 1000 volt og derunder
8537.10.10 Numeriske kontroltavler med indbygget automatisk databehandlingsmaskine
Andre varer
8537.10.91 Styresystemer med programmerbare lagerenheder
8537.10.95 Berøringsfølsomme anordninger til dataindlæsning (såkaldte berøringsfølsomme skærme) uden visningskapacitet til indbygning i apparater med display, der fungerer ved at detektere forekomsten og placeringen af en berøring i visningsområdet
8537.10.98 Andre varer
Til driftsspænding over 1000 volt
8537.20.91 Til driftsspænding over 1000 volt, men ikke over 72,5 kV
8537.20.99 Til driftsspænding over 72,5 kV
85.38 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535-8537
8538.10.00 Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign. til apparater henhørende under pos. 8537, men uden de indbyggede apparater
Andre varer
Til waferprøvere henhørende under underpos. 85369020
8538.90.11 Sammensatte elektroniske komponenter
8538.90.19 Andre varer
I andre tilfælde
8538.90.91 Sammensatte elektroniske komponenter
8538.90.99 Andre varer
85.39 Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper samt ultraviolette lamper og infrarøde lamper; buelamper; lamper med lysdioder (LED)
8539.10.00 Sealed beam-lamper
Andre glødelamper, undtagen ultraviolette lamper og infrarøde lamper
Halogenlamper med wolframtråd
8539.21.30 Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motorkøretøjer
Andre halogenlamper, til driftsspænding
8539.21.92 Over 100 volt
8539.21.98 100 volt og derunder
Andre glødelamper, med effekt 200 W og derunder, til driftsspænding over 100 V
8539.22.10 Reflektorlamper
8539.22.90 Andre lamper
Andre glødelamper
8539.29.30 Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motorkøretøjer
I andre tilfælde, til driftsspænding
8539.29.92 Over 100 volt
8539.29.98 100 volt og derunder
Udladningslamper, undtagen ultraviolette lamper
Lysstofrør og -lamper
8539.31.10 Med to sokler
8539.31.90 I andre tilfælde
Kviksølv- eller natriumdamplamper; halogenmetaldamplamper
8539.32.20 Kviksølv- eller natriumdamplamper
8539.32.90 Halogenmetaldamplamper
Andre varer
8539.39.20 Koldkatodelysstoflamper (CCFL) til bagbelysning i fladskærme
8539.39.80 Andre varer
Ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper
8539.41.00 Buelamper
8539.49.00 Andre varer
8539.50.00 Lamper med lysdioder (LED)
Dele
8539.90.10 Sokler til lamper
8539.90.90 Andre varer
85.40 Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), fx vakuumrør, damp- og gasfyldte rør, kviksølvdampensretterrør, katodestrålerør og fjernsynskamerarør
Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør til videomonitorer
8540.11.00 Til farvefjernsyn
8540.12.00 Til monokromt fjernsyn
Fjernsynskamerarør; billedomdanner- og billedforstærkerrør; andre fotokatoderør
8540.20.10 Fjernsynskamerarør
8540.20.80 Andre varer
8540.40.00 Data/grafik-afbildningsrør, til monokrom gengivelse; data/grafik-afbildningsrør, til farvegengivelse, med fosforskærm med en punktstørrelse på under 0,4 mm
8540.60.00 Andre katodestrålerør
Mikrobølgerør (fx magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og karcinotroner), undtagen rør med styregitter
8540.71.00 Magnetroner
8540.79.00 Andre varer
Andre varer
8540.81.00 Modtager- og forstærkerrør
8540.89.00 Andre varer
Dele
8540.91.00 Til katodestrålerør
8540.99.00 I andre tilfælde
85.41 Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder (LED); monterede piezo-elektriske krystaller
8541.10.00 Dioder, undtagen lysfølsomme dioder og lysemitterende dioder (LED)
Transistorer, undtagen lysfølsomme transistorer
8541.21.00 Med effektafsætning under 1 W
8541.29.00 I andre tilfælde
8541.30.00 Thyristorer, diacs og triacs, undtagen lysfølsomme komponenter
Lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder (LED)
8541.40.10 Lysemitterende dioder, herunder laserdioder
8541.40.90 Andre varer
8541.50.00 Andre halvlederkomponenter
8541.60.00 Monterede piezo-elektriske krystaller
8541.90.00 Dele
85.42 Elektroniske integrerede kredsløb
Elektroniske integrerede kredsløb
Processorer og kontrol- og styreenheder, også kombineret med hukommelser, omformere, logiske kredsløb, forstærkere, ure, tidskredsløb eller andre kredsløb
Varer som nævnt i bestemmelse 9 b), nr. 3 og 4, til dette kapitel
8542.31.11 Integrerede multikomponentkredsløb
8542.31.19 Andre varer
8542.31.90 Andre varer
Hukommelser (memories)
Varer som nævnt i bestemmelse 9 b), nr. 3 og 4, til dette kapitel
8542.32.11 Integrerede multikomponentkredsløb
8542.32.19 Andre varer
Andre varer
Dynamiske Random Access Memories (D-RAMs)
8542.32.31 Med en lagerkapacitet på 512 Mbits og derunder
8542.32.39 Med en lagerkapacitet på over 512 Mbits
8542.32.45 Statiske Random Access Memories (S-RAMs), herunder cache Random Access Memories (cache RAMs)
8542.32.55 UV-sletbare, programmerbare Read Only Memories (EPROMs)
Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), herunder flash E²PROMs
Flash E²PROMs
8542.32.61 Med en lagerkapacitet på 512 Mbits og derunder
8542.32.69 Med en lagerkapacitet på over 512 Mbits
8542.32.75 Andre memories
8542.32.90 Andre hukommelser (memories)
Forstærkere
8542.33.10 Integrerede multikomponentkredsløb
8542.33.90 Andre varer
Andre varer
Varer som nævnt i bestemmelse 9 b), nr. 3 og 4, til dette kapitel
8542.39.11 Integrerede multikomponentkredsløb
8542.39.19 Andre varer
8542.39.90 Andre varer
8542.90.00 Dele
85.43 Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
8543.10.00 Partikelacceleratorer
8543.20.00 Signalgeneratorer
Maskiner og apparater til galvanisering, elektrolyse og elektroforese
8543.30.40 Maskiner til galvanisering og elektrolyse, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb
8543.30.70 Andre varer
Andre maskiner og apparater
8543.70.01 Varer specifikt fremstillet til tilslutning til apparater og instrumenter til telegrafi eller telefoni eller til tilslutning til netværk til telefoni eller telegrafi
8543.70.02 Mikrobølgeforstærkere
8543.70.03 Trådløse infrarøde fjernbetjeningsanordninger til videospilkonsoller
8543.70.04 Digitale registreringsapparater til flyvedata
8543.70.05 Bærbare batteridrevne elektroniske kortlæsere til optagelse og gengivelse af tekst, billeder og lydfiler
8543.70.06 Apparater til digital signalbehandling, der kan tilsluttes til kabelnet eller trådløse netværk til lydmiksning
8543.70.07 Bærbart interaktivt elektronisk uddannelsesudstyr, der primært er beregnet til børn
8543.70.08 Plasmarensemaskiner, der fjerner organiske forurenende stoffer fra elektronmikroskopiske prøver og prøveholdere
8543.70.09 Berøringsfølsomme anordninger til dataindlæsning (såkaldte berøringsfølsomme skærme) uden visningskapacitet til indbygning i apparater med display, der fungerer ved at detektere forekomsten og placeringen af en berøring i visningsområdet
8543.70.10 Maskiner med oversættelses- og ordbogsfunktion
8543.70.30 Antenneforstærkere
8543.70.50 Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed
8543.70.60 Impulsgivere til elektriske hegn
8543.70.70 Elektriske cigaretter
8543.70.90 Andre varer
8543.90.00 Dele
85.44 Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele
Beviklingstråd
Af kobber
8544.11.10 Emaljeret eller lakeret
8544.11.90 I andre tilfælde
8544.19.00 I andre tilfælde
8544.20.00 Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere
8544.30.00 Tændrørskabler og andre sammensatte kabler, af den art der anvendes i køretøjer, skibe og fly
Andre elektriske ledere, til spænding 1000 volt og derunder
Med forbindelsesdele
8544.42.10 Af den art der anvendes til telekommunikation
8544.42.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
8544.49.20 Af den art der anvendes til telekommunikation, til spænding 80 volt og derunder
I andre tilfælde
8544.49.91 Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm
Andre varer
8544.49.93 Til spænding 80 volt og derunder
8544.49.95 Til spænding over 80 volt, men under 1000 volt
8544.49.99 Til spænding af 1000 volt
Andre elektriske ledere, til spænding over 1000 volt
8544.60.10 Med kobberledere
8544.60.90 Med andre ledere
8544.70.00 Kabler af optiske fibre
85.45 Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug
Elektroder
8545.11.00 Af den art der anvendes til elektriske ovne
8545.19.00 I andre tilfælde
8545.20.00 Børstekul
Andre varer
8545.90.10 Varmelegemer
8545.90.90 Andre varer
85.46 Elektriske isolatorer, uanset materialets art
8546.10.00 Af glas
8546.20.00 Af keramisk materiale
Af andre materialer
8546.90.10 Af plast
8546.90.90 Af andre materialer
85.47 Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (fx sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering
8547.10.00 Isolationsdele af keramisk materiale
8547.20.00 Isolationsdele af plast
8547.90.00 Andre varer
85.48 Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer
8548.10.10 Brugte primærelementer og primærbatterier
Brugte elektriske akkumulatorer
8548.10.21 Blyakkumulatorer
8548.10.29 Andre varer
Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer
8548.10.91 Indeholdende bly
8548.10.99 I andre tilfælde
Andre varer
8548.90.20 Hukommelsesenheder, der kan kombineres på flere måder, såsom stack D-RAMs og moduler
8548.90.30 Lysemitterende dioder (LED) til bagbelysning, som er lyskilder, der består af én eller flere LED'er og en eller flere konnektorer og er monteret på et trykt kredsløb eller andet lignende substrat, samt andre passive komponenter, der, uanset om de er kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, anvendes som bagbelysning i LCD-skærme
8548.90.90 Andre varer

Aftur