Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Kap 90

KAPITEL 90 - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitul Navn
90.01 Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; ark og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet
Optiske fibre, samt bundter og kabler af optiske fibre
9001.10.10 Billedlederkabler
9001.10.90 Andre varer
9001.20.00 Ark og plader af polariserende materialer
9001.30.00 Kontaktlinser
Brilleglas af glas
9001.40.20 Ukorrigerende
Korrigerende
Med begge sider færdigbearbejdede
9001.40.41 Enkeltfokale
9001.40.49 I andre tilfælde
9001.40.80 I andre tilfælde
Brilleglas af andre materialer
9001.50.20 Ukorrigerende
Korrigerende
Med begge sider færdigbearbejdede
9001.50.41 Enkeltfokale
9001.50.49 I andre tilfælde
9001.50.80 I andre tilfælde
9001.90.00 Andre varer
90.02 Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet
Objektiver
9002.11.00 Til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrelses- og formindskelsesapparater
9002.19.00 I andre tilfælde
9002.20.00 Filtre
9002.90.00 Andre varer
90.03 Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller og lign. samt dele dertil
Stel og indfatninger
9003.11.00 Af plast
9003.19.00 Af andre materialer
9003.90.00 Dele
90.04 Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet
Solbriller
9004.10.10 Med glas, der er optisk bearbejdet
I andre tilfælde
9004.10.91 Med glas af plast
9004.10.99 I andre tilfælde
Andre varer
9004.90.10 Med glas af plast
9004.90.90 I andre tilfælde
90.05 Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil; andre astronomiske instrumenter samt stativer og monteringer dertil, undtagen instrumenter til radio-astronomi
9005.10.00 Binokulære kikkerter
9005.80.00 Andre instrumenter
9005.90.00 Dele og tilbehør (herunder stativer og monteringer)
90.06 Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende under pos. 8539
9006.30.00 Fotografiapparater specielt konstrueret til undervands- eller luftfotografering, til medicinsk eller kirurgisk undersøgelse af indre organer; sammenligningskameraer til retsmedicinske og kriminologiske undersøgelser
9006.40.00 Fotografiapparater til øjeblikkelig fremkaldelse og kopiering (instant-kameraer)
Andre fotografiapparater
9006.51.00 Spejlreflekskameraer, til rullefilm af bredde 35 mm og derunder
9006.52.00 Andre kameraer, til rullefilm af bredde under 35 mm
Andre kameraer, til rullefilm af bredde 35 mm
9006.53.10 Fotografiapparater til engangsbrug
9006.53.80 Andre varer
9006.59.00 Andre varer
Lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug
9006.61.00 Elektronblitzapparater
9006.69.00 Andre varer
Dele og tilbehør
9006.91.00 Til fotografiapparater
9006.99.00 I andre tilfælde
90.07 Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere
9007.10.00 Kameraer
9007.20.00 Projektionsapparater
Dele og tilbehør
9007.91.00 Til kameraer
9007.92.00 Til projektionsapparater
90.08 Lysbilledapparater; forstørrelses- og formindskelsesapparater til fotografisk brug (undtagen kinematografiske)
9008.50.00 Lysbilled-, forstørrelses- og formindskelsesapparater
9008.90.00 Dele og tilbehør
90.10 Apparater og materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; betragtningskasser; projektionsskærme
9010.10.00 Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske (herunder kinematografiske) film, eller fotografisk papir i ruller eller til automatisk trykning af fremkaldte film på ruller af fotografisk papir
9010.50.00 Andre apparater og andet materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier; betragtningskasser
9010.60.00 Projektionsskærme
Dele og tilbehør
9010.90.20 Til apparater og materiel henhørende under underpos. 9010 50 00 eller 9010 60 00
9010.90.80 I andre tilfælde
90.11 Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
Stereoskopiske mikroskoper
9011.10.10 Med udstyr specielt udformet til håndtering og transport af halvlederskiver eller retikler
9011.10.90 I andre tilfælde
Andre mikroskoper, til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
9011.20.10 Mikroskoper til fotomikrografi med udstyr specielt udformet til håndtering og transport af halvlederskiver eller retikler
9011.20.90 Andre mikroskoper
9011.80.00 Andre mikroskoper
Dele og tilbehør
9011.90.10 Til apparater henhørende under underpos. 90111010 eller 90112010
9011.90.90 I andre tilfælde
90.12 Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer
Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer
9012.10.10 Elektronmikroskoper med udstyr specielt udformet til håndtering og transport af halvlederskiver eller retikler
9012.10.90 Andre varer
Dele og tilbehør
9012.90.10 Til apparater henhørende under underpos. 90121010
9012.90.90 I andre tilfælde
90.13 Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer, der er mere specificeret beskrevet i andre positioner; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
Kikkertsigter til våben; periskoper; teleskoper til maskiner, apparater eller instrumenter henhørende under dette kapitel eller under afsnit XVI
9013.10.10 Teleskoper til maskiner, apparater eller instrumenter henhørende under dette kapitel eller under afsnit XVI
9013.10.90 Andre varer
9013.20.00 Lasere, undtagen laserdioder
Andre anordninger, apparater og instrumenter
Anordninger med flydende krystaller (LCD)
9013.80.20 Aktive matrix-LCD
9013.80.30 Andre varer
9013.80.90 Andre varer
Dele og tilbehør
9013.90.05 Til kikkertsigter til våben eller til periskoper
9013.90.10 Til anordninger med flydende krystaller (LCD)
9013.90.80 I andre tilfælde
90.14 Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater
9014.10.00 Kompasser, herunder navigationskompasser
Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart og rumfart (undtagen kompasser)
9014.20.20 Instrumenter til inertinavigation
9014.20.80 Andre varer
9014.80.00 Andre instrumenter og apparater
9014.90.00 Dele og tilbehør
90.15 Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere
Afstandsmålere
9015.10.10 Elektroniske
9015.10.90 I andre tilfælde
Teodolitter og tacheometre
9015.20.10 Elektroniske
9015.20.90 I andre tilfælde
Nivelleringsapparater
9015.30.10 Elektroniske
9015.30.90 I andre tilfælde
Instrumenter og apparater til fotogrammetri
9015.40.10 Elektroniske
9015.40.90 I andre tilfælde
Andre instrumenter og apparater
9015.80.20 Instrumenter og apparater til meteorologi, hydrologi og geofysik
9015.80.40 Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering og hydrografi
9015.80.80 I andre tilfælde
9015.90.00 Dele og tilbehør
90.16
Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med tilhørende lodder
9016.00.10 Vægte
9016.00.90 Dele og tilbehør
90.17 Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (fx tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i hånden (fx metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
Tegneborde og -maskiner, også automatiske
9017.10.10 Plottere
9017.10.90 Andre varer
Andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning
9017.20.05 Plottere
9017.20.10 Andre tegneinstrumenter
9017.20.39 Instrumenter til afstikning
9017.20.90 Instrumenter til beregning
9017.30.00 Mikrometre, skydelærer og metermål
Andre instrumenter
9017.80.10 Linealer med måleinddeling, målebånd og tommestokke
9017.80.90 Andre varer
9017.90.00 Dele og tilbehør
90.18 Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synsprøver
Elektrodiagnostiske apparater (herunder apparater til funktionsundersøgelser eller til overvågning af fysiologiske parametre)
9018.11.00 Elektrokardiografer
9018.12.00 Ultrasoniske apparater til skanning
9018.13.00 Apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans
9018.14.00 Scintigrafiapparater
Andre varer
9018.19.10 Overvågningsapparater til samtidig overvågning af to eller flere parametre
9018.19.90 Andre varer
9018.20.00 Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling
Sprøjter, nåle, katetre, kanyler og lign.
Sprøjter, også med nåle
9018.31.10 Af plast
9018.31.90 I andre tilfælde
Injektionsnåle af metal og suturnåle
9018.32.10 Injektionsnåle af metal
9018.32.90 Suturnåle
9018.39.00 Andre varer
Andre instrumenter og apparater til dental brug
9018.41.00 Tandlægeboremaskiner, også kombineret, på en fælles sokkel, med andet tandlægeudstyr
Andre varer
9018.49.10 Dentalbor, slibesten, slibeskiver, fræsere og børster, til anvendelse i tandlægeboremaskiner
9018.49.90 Andre varer
Andre instrumenter og apparater, til øjenlæger
9018.50.10 Ikke-optiske
9018.50.90 Optiske
Andre instrumenter og apparater
9018.90.10 Til måling af blodtryk
9018.90.20 Endoscoper
9018.90.30 Kunstige nyrer (dialyseapparater)
9018.90.40 Diatermiapparater
9018.90.50 Transfusions- og infusionsapparater
9018.90.60 Instrumenter og apparater til anæstesi
9018.90.75 Apparater til nervestimulation
9018.90.84 Andre varer
90.19 Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi
Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser
9019.10.10 Elektriske vibrationsmassageapparater
9019.10.90 Andre varer
9019.20.00 Apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi
90.20
9020.00.00 Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre
90.21 Ortopædiske artikler, herunder krykker, kirurgiske bælter og brokbind; benskinner og andre artikler til behandling af frakturer; proteser; høreapparater og andre apparater eller artikler, der bæres af eller på personen eller implanteres i legemet for at afhjælpe en defekt eller et svækket organ
Artikler til ortopædisk brug eller til behandling af frakturer
9021.10.10 Ortopædiske artikler
9021.10.90 Benskinner og andre artikler til behandling af frakturer
Kunstige tænder og tandtilbehør
Kunstige tænder
9021.21.10 Af plast
9021.21.90 Af andre materialer
9021.29.00 Andre varer
Andre proteser
9021.31.00 Ledproteser
Andre varer
9021.39.10 Øjenproteser
9021.39.90 Andre varer
9021.40.00 Høreapparater, undtagen dele og tilbehør
9021.50.00 Pacemakere til stimulering af hjertemuskler, undtagen dele og tilbehør
Andre varer
9021.90.10 Dele og tilbehør til høreapparater
9021.90.90 Andre varer
90.22 Røntgenapparater og apparater, der anvender alfa-, beta- eller gammastråler, også til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder apparater til røntgenfotografering eller røntgenterapi, røntgenrør og andre røntgengeneratorer, højspændingsgeneratorer, kontroltavler og -pulte, skærme, borde, stole og lignende undersøgelses- eller behandlingslejer
Røntgenapparater, også til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder apparater til røntgenfotografering eller røntgenterapi
9022.12.00 Computerstyrede tomografiapparater
9022.13.00 Andre røntgenapparater, til dental brug
9022.14.00 Andre røntgenapparater, til medicinsk, kirurgisk eller veterinær brug
9022.19.00 Til anden brug
Apparater, der anvender alfa-, beta- eller gammastråler, også til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder apparater til røntgenfotografering eller røntgenterapi
9022.21.00 Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug
9022.29.00 Til anden brug
9022.30.00 Røntgenrør
Andre varer, herunder dele og tilbehør
9022.90.20 Dele og tilbehør til røntgenapparater
9022.90.80 Andre varer
90.23
Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (fx ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug
9023.00.10 Af den art der anvendes til undervisning i fysik, kemi eller teknik
9023.00.80 I andre tilfælde
90.24 Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (fx metaller, træ, tekstiler, papir, plast)
Maskiner og apparater til afprøvning af metaller
9024.10.20 Universal- og trækprøveapparater
9024.10.40 Apparater til hårdhedsprøvning
9024.10.80 Andre varer
Andre maskiner og apparater
Elektroniske
9024.80.11 Apparater til afprøvning af tekstil, papir og pap
9024.80.19 Andre varer
9024.80.90 Andre varer
9024.90.00 Dele og tilbehør
90.25 Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter
Termometre og pyrometre, ikke kombineret med andre instrumenter
Væskefyldte, med direkte aflæsning
9025.11.20 Medicinske og veterinære febertermometre
9025.11.80 Andre varer
I andre tilfælde
9025.19.20 Elektroniske
9025.19.80 I andre tilfælde
Andre instrumenter
9025.80.20 Barometre, ikke kombineret med andre instrumenter
Andre varer
9025.80.40 Elektroniske
9025.80.80 I andre tilfælde
9025.90.00 Dele og tilbehør
90.26 Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (fx gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032
Til måling eller kontrollering af væskers gennemstrømningshastighed eller standhøjde
Elektroniske
9026.10.21 Gennemstrømningsmålere
9026.10.29 Andre varer
I andre tilfælde
9026.10.81 Gennemstrømningsmålere
9026.10.89 Andre varer
Til måling eller kontrollering af tryk
9026.20.20 Elektroniske
I andre tilfælde
9026.20.40 Metalmanometre (med en eller flere membraner, en kapsel eller et spiralformet rør)
9026.20.80 Andre varer
Andre instrumenter og apparater
9026.80.20 Elektroniske
9026.80.80 I andre tilfælde
9026.90.00 Dele og tilbehør
90.27 Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (fx polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer
Gas- eller røganalyseringsapparater
9027.10.10 Elektroniske
9027.10.90 I andre tilfælde
9027.20.00 Instrumenter og apparater til kromatografi og elektroforese
9027.30.00 Spektrometre, spektrofotometre og spektrografer, der anvender optiske stråler (ultraviolette, synlige, infrarøde)
9027.50.00 Andre instrumenter og apparater, der anvender optiske stråler (ultraviolette, synlige, infrarøde)
Andre instrumenter og apparater
9027.80.05 Belysningsmålere
Andre varer
Elektroniske
9027.80.11 pH-metre, rH-metre og andre apparater til måling af ledningsevne
9027.80.13 Apparater til måling af de fysiske egenskaber af halvledermaterialer eller substrater til flydende krystaller (LCD) eller dertil knyttede isolerende eller ledende lag under fremstilling af halvlederskiver eller af LCD
9027.80.17 Andre varer
I andre tilfælde
9027.80.91 Viskosimetre, porosimetre og dilatometre
9027.80.99 Andre instrumenter og apparater
Mikrotomer; dele og tilbehør
9027.90.10 Mikrotomer
Dele og tilbehør
9027.90.50 Til apparater henhørende under underpos. 902720-902780
9027.90.80 Til mikrotomer eller gas- eller røganalyseringsapparater
90.28 Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere
9028.10.00 Gasmålere
9028.20.00 Væskemålere
Elektricitetsmålere
Vekselstrømsmålere
9028.30.11 Til enfaset vekselstrøm
9028.30.19 Til flerfaset vekselstrøm
9028.30.90 Andre varer
Dele og tilbehør
9028.90.10 Til elektricitetsmålere
9028.90.90 I andre tilfælde
90.29 Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015; stroboskoper
9029.10.00 Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.
Hastighedsmålere og takometre; stroboskoper
Hastighedsmålere og takometre
9029.20.31 Hastighedsmålere til køretøjer
9029.20.38 Andre varer
9029.20.90 Stroboskoper
9029.90.00 Dele og tilbehør
90.30 Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler
9030.10.00 Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler
9030.20.00 Oscilloskoper og oscillografer
Andre instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af spænding, strømstyrke, modstand eller effekt
9030.31.00 Universalmålere, uden registreringsanordning
9030.32.00 Universalmålere, med registreringsanordning
Andre instrumenter og apparater, uden registreringsanordning
9030.33.20 Modstandsmålere
Andre varer
9030.33.30 Elektroniske
9030.33.80 Andre varer
9030.39.00 Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning
9030.40.00 Andre instrumenter og apparater, specielt konstrueret til telekommunikationsteknik (fx hypsometre, kerdometre, distorsionsmålere, psofometre)
Andre instrumenter og apparater
9030.82.00 Til måling eller kontrollering af halvlederskiver eller -komponenter
9030.84.00 Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning
I andre tilfælde
9030.89.30 Elektroniske
9030.89.90 I andre tilfælde
9030.90.00 Dele og tilbehør
90.31 Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater
9031.10.00 Maskiner til afbalancering af mekaniske dele
9031.20.00 Prøvebænke
Andre optiske instrumenter og apparater
9031.41.00 Til kontrol af halvlederskiver eller -komponeneter eller til kontrol af fotomasker eller retikler, der anvendes ved fremstilling af halvlederkomponenter
I andre tilfælde
9031.49.10 Profilprojektionsapparater
9031.49.90 Andre varer
Andre instrumenter, apparater og maskiner
9031.80.20 Til måling eller kontrollering af geometriske størrelser
9031.80.80 I andre tilfælde
9031.90.00 Dele og tilbehør
90.32 Instrumenter og apparater til automatisk regulering
Termostater
9032.10.20 Elektroniske
9032.10.80 I andre tilfælde
9032.20.00 Manostater (pressostater)
Andre instrumenter og apparater
9032.81.00 Hydrauliske eller pneumatiske
9032.89.00 I andre tilfælde
9032.90.00 Dele og tilbehør
90.33
Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90
9033.00.10 Moduler til LED-baggrundsbelysning, der er lyskilder, som består af en eller flere LED'er og en eller flere konnektorer, og som er monteret på et trykt kredsløb eller andet lignende substrat, og andre passive komponenter, også kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, der anvendes som baggrundsbelysning i LCD-skærme
9033.00.90 Andre varer

Aftur